XmlnsDictionary.Keys Vlastnost

Definice

Získá kolekci všech klíčů v XmlnsDictionary .Gets a collection of all the keys in the XmlnsDictionary.

public:
 property System::Collections::ICollection ^ Keys { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public System.Collections.ICollection Keys { get; }
member this.Keys : System.Collections.ICollection
Public ReadOnly Property Keys As ICollection

Hodnota vlastnosti

ICollection

Kolekce všech klíčů ve slovníku.The collection of all the keys in the dictionary.

Implementuje

Platí pro