Animatable.BeginAnimation Metoda

Definice

Použije animaci na určenou DependencyProperty .Applies an animation to the specified DependencyProperty.

Přetížení

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Použije animaci na určenou DependencyProperty .Applies an animation to the specified DependencyProperty. Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku.The animation is started when the next frame is rendered. Pokud je už zadaná vlastnost animovaná, SnapshotAndReplace použije se chování při předání.If the specified property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Použije animaci na určenou DependencyProperty .Applies an animation to the specified DependencyProperty. Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku.The animation is started when the next frame is rendered. Pokud je zadaná vlastnost již animovaná, HandoffBehavior je použita zadaná.If the specified property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Použije animaci na určenou DependencyProperty .Applies an animation to the specified DependencyProperty. Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku.The animation is started when the next frame is rendered. Pokud je už zadaná vlastnost animovaná, SnapshotAndReplace použije se chování při předání.If the specified property is already animated, the SnapshotAndReplace handoff behavior is used.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline)

Parametry

dp
DependencyProperty

Vlastnost, která se má animovatThe property to animate.

animation
AnimationTimeline

Animace použitá k animaci zadané vlastnosti.The animation used to animate the specified property.

Pokud BeginTime je animace null , všechny aktuální animace budou odebrány a bude uložena aktuální hodnota vlastnosti.If the animation's BeginTime is null, any current animations will be removed and the current value of the property will be held.

V takovém případě animation null budou všechny animace z vlastnosti odebrány a hodnota vlastnosti se vrátí zpět k základní hodnotě.If animation is null, all animations will be removed from the property and the property value will revert back to its base value.

Implementuje

Poznámky

Pokud má animace hodnotu BeginTime , která je větší než nula, animace začne po uplynutí této doby od času vykreslování dalšího snímku.If the animation has a BeginTime that is greater than zero, the animation begins after that amount of time has elapsed from the time the next frame is rendered.

BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Použije animaci na určenou DependencyProperty .Applies an animation to the specified DependencyProperty. Animace se spustí při vykreslení dalšího snímku.The animation is started when the next frame is rendered. Pokud je zadaná vlastnost již animovaná, HandoffBehavior je použita zadaná.If the specified property is already animated, the specified HandoffBehavior is used.

public:
 virtual void BeginAnimation(System::Windows::DependencyProperty ^ dp, System::Windows::Media::Animation::AnimationTimeline ^ animation, System::Windows::Media::Animation::HandoffBehavior handoffBehavior);
public void BeginAnimation (System.Windows.DependencyProperty dp, System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline animation, System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior handoffBehavior);
abstract member BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
override this.BeginAnimation : System.Windows.DependencyProperty * System.Windows.Media.Animation.AnimationTimeline * System.Windows.Media.Animation.HandoffBehavior -> unit
Public Sub BeginAnimation (dp As DependencyProperty, animation As AnimationTimeline, handoffBehavior As HandoffBehavior)

Parametry

dp
DependencyProperty

Vlastnost, která se má animovatThe property to animate.

animation
AnimationTimeline

Animace použitá k animaci zadané vlastnosti.The animation used to animate the specified property.

Pokud handoffBehavior je SnapshotAndReplace a animace je BeginTime null , všechny aktuální animace se odeberou a bude se uchovávat aktuální hodnota vlastnosti.If handoffBehavior is SnapshotAndReplace and the animation's BeginTime is null, any current animations will be removed and the current value of the property will be held.

Pokud handoffBehavior je SnapshotAndReplace a animation je null odkaz, všechny animace budou odebrány z vlastnosti a hodnota vlastnosti se vrátí zpět k základní hodnotě.If handoffBehavior is SnapshotAndReplace and animation is a null reference, all animations will be removed from the property and the property value will revert back to its base value.

Pokud handoffBehavior je Compose , tato metoda nebude mít žádný efekt, pokud je animace nebo BeginTime její null .If handoffBehavior is Compose, this method will have no effect if the animation or its BeginTime is null.

handoffBehavior
HandoffBehavior

Hodnota, která určuje, jak by nová animace měla pracovat s aktuálními animacemi, které jsou již ovlivněny hodnotou vlastnosti.A value that specifies how the new animation should interact with any current animations already affecting the property value.

Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít animace pomocí různých HandoffBehavior nastavení.The following example shows how to apply animations using different HandoffBehavior settings.

/*

This sample animates the position of an ellipse when 
the user clicks within the main border. If the user
left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
is used when applying the animations. If the user
right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
instead.

*/

using namespace System;
using namespace System::Windows;
using namespace System::Windows::Navigation;
using namespace System::Windows::Media;
using namespace System::Windows::Media::Animation;
using namespace System::Windows::Shapes;
using namespace System::Windows::Controls;
using namespace System::Windows::Input;

namespace Microsoft {
  namespace Samples {
   namespace Animation {
     namespace LocalAnimations {
      public ref class InteractiveAnimationExample : Page {
      private: 
        TranslateTransform^ interactiveTranslateTransform;
        Border^ containerBorder;
        Ellipse^ interactiveEllipse;

      public: 
        InteractiveAnimationExample () 
        {
         WindowTitle = "Interactive Animation Example";
         DockPanel^ myPanel = gcnew DockPanel();
         myPanel->Margin = Thickness(20.0);

         containerBorder = gcnew Border();
         containerBorder->Background = Brushes::White;
         containerBorder->BorderBrush = Brushes::Black;
         containerBorder->BorderThickness = Thickness(2.0);
         containerBorder->VerticalAlignment = System::Windows::VerticalAlignment::Stretch;

         interactiveEllipse = gcnew Ellipse();
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Lime;
         interactiveEllipse->Stroke = Brushes::Black;
         interactiveEllipse->StrokeThickness = 2.0;
         interactiveEllipse->Width = 25;
         interactiveEllipse->Height = 25;
         interactiveEllipse->HorizontalAlignment = System::Windows::HorizontalAlignment::Left;
         interactiveEllipse->VerticalAlignment = System::Windows::VerticalAlignment::Top;

         interactiveTranslateTransform = gcnew TranslateTransform();
         interactiveEllipse->RenderTransform = interactiveTranslateTransform;

         containerBorder->MouseLeftButtonDown += 
           gcnew MouseButtonEventHandler(this, &Microsoft::Samples::Animation::LocalAnimations::InteractiveAnimationExample::border_mouseLeftButtonDown);
         containerBorder->MouseRightButtonDown += 
           gcnew MouseButtonEventHandler(this, &Microsoft::Samples::Animation::LocalAnimations::InteractiveAnimationExample::border_mouseRightButtonDown);
         containerBorder->Child = interactiveEllipse;

         myPanel->Children->Add(containerBorder);
         this->Content = myPanel;
        };

      private: 
        // When the user left-clicks, use the 
        // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
        void border_mouseLeftButtonDown (System::Object^ sender, System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs^ e)
        {
         System::Windows::Point clickPoint = Mouse::GetPosition(containerBorder);

         // Set the target point so the center of the ellipse
         // ends up at the clicked point.
         Point targetPoint = Point();
         targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse->Width / 2;
         targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse->Height / 2;

         // Animate to the target point.
         DoubleAnimation^ xAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.X,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::XProperty, xAnimation, HandoffBehavior::SnapshotAndReplace);

         DoubleAnimation^ yAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.Y,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::YProperty, yAnimation, HandoffBehavior::SnapshotAndReplace);

         // Chage the color of the ellipse.
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Lime;
        }

      private:
        // When the user right-clicks, use the 
        // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
        void border_mouseRightButtonDown (System::Object^ sender, System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs^ e)
        {
         // Find the point where the use clicked.
         Point clickPoint = Mouse::GetPosition(containerBorder);

         // Set the target point so the center of the ellipse
         // ends up at the clicked point.
         Point targetPoint = System::Windows::Point();
         targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse->Width / 2;
         targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse->Height / 2;

         // Animate to the target point.
         DoubleAnimation^ xAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.X,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::XProperty, xAnimation, HandoffBehavior::Compose);

         DoubleAnimation^ yAnimation = gcnew DoubleAnimation(targetPoint.Y,
           Duration(TimeSpan::FromSeconds(4)));

         // Change the color of the ellipse.
         interactiveTranslateTransform->BeginAnimation(TranslateTransform::YProperty, yAnimation, HandoffBehavior::Compose);
         interactiveEllipse->Fill = Brushes::Orange;
        }
      };
     }
   }
  }
}
/*

  This sample animates the position of an ellipse when 
  the user clicks within the main border. If the user
  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
  is used when applying the animations. If the user
  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
  instead.

*/

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;

namespace Microsoft.Samples.Animation.LocalAnimations
{

  // Create the demonstration.
  public class InteractiveAnimationExample : Page {

    private TranslateTransform interactiveTranslateTransform;  
    private Border containerBorder;
    private Ellipse interactiveEllipse;
    
    public InteractiveAnimationExample()
    {
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example";
      DockPanel myPanel = new DockPanel();
      myPanel.Margin = new Thickness(20.0);      
  
      containerBorder = new Border();
      containerBorder.Background = System.Windows.Media.Brushes.White;
      containerBorder.BorderBrush = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0); 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch;
      
      interactiveEllipse = new Ellipse();
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Lime;
      interactiveEllipse.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0;
      interactiveEllipse.Width = 25;
      interactiveEllipse.Height = 25;
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left;
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top;
      
      interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform();
      interactiveEllipse.RenderTransform = 
        interactiveTranslateTransform;
        
      containerBorder.MouseLeftButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseLeftButtonDown);
      containerBorder.MouseRightButtonDown += 
        new MouseButtonEventHandler(border_mouseRightButtonDown);        
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse;
      myPanel.Children.Add(containerBorder);
      this.Content = myPanel;
    }

    // When the user left-clicks, use the 
    // SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    private void border_mouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      System.Windows.Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      System.Windows.Point targetPoint = new System.Windows.Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2; 
      
      // Animate to the target point.
      DoubleAnimation xAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.X, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)));
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);
        
      DoubleAnimation yAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.Y, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))); 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace);        

      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Lime;
    }
    
    // When the user right-clicks, use the 
    // Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    private void border_mouseRightButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
    {
    
      // Find the point where the use clicked.
      System.Windows.Point clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder);
      
      // Set the target point so the center of the ellipse
      // ends up at the clicked point.
      System.Windows.Point targetPoint = new System.Windows.Point();
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2;
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2;

      // Animate to the target point.
      DoubleAnimation xAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.X, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)));
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.Compose);
        
      DoubleAnimation yAnimation = 
        new DoubleAnimation(targetPoint.Y, 
        new Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))); 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation(
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.Compose);  
        
      // Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = System.Windows.Media.Brushes.Orange;
    }
  }
}
'
'
'  This sample animates the position of an ellipse when 
'  the user clicks within the main border. If the user
'  left-clicks, the SnapshotAndReplace HandoffBehavior
'  is used when applying the animations. If the user
'  right-clicks, the Compose HandoffBehavior is used
'  instead.
'
'

Imports System.Windows
Imports System.Windows.Navigation
Imports System.Windows.Media
Imports System.Windows.Media.Animation
Imports System.Windows.Shapes
Imports System.Windows.Controls
Imports System.Windows.Input

Namespace Microsoft.Samples.Animation.LocalAnimations


  ' Create the demonstration.
  Public Class InteractiveAnimationExample
    Inherits Page
    
    
    Private Dim interactiveTranslateTransform As TranslateTransform 
    Private Dim WithEvents containerBorder As Border 
    Private Dim interactiveEllipse As Ellipse
    
    Public Sub New()
    
      WindowTitle = "Interactive Animation Example"
      Dim myPanel As New DockPanel()
      myPanel.Margin = New Thickness(20.0)      
  
      containerBorder = new Border()
      containerBorder.Background = Brushes.White
      containerBorder.BorderBrush = Brushes.Black
      containerBorder.BorderThickness = new Thickness(2.0) 
      containerBorder.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Stretch
      
      interactiveEllipse = new Ellipse()
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime
      interactiveEllipse.Stroke = Brushes.Black
      interactiveEllipse.StrokeThickness = 2.0
      interactiveEllipse.Width = 25
      interactiveEllipse.Height = 25
      interactiveEllipse.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Left
      interactiveEllipse.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Top
      
      interactiveTranslateTransform = new TranslateTransform()
      interactiveEllipse.RenderTransform = _
        interactiveTranslateTransform      
      
      containerBorder.Child = interactiveEllipse
      myPanel.Children.Add(containerBorder)
      Me.Content = myPanel
    End Sub
    

    ' When the user left-clicks, use the 
    ' SnapshotAndReplace HandoffBehavior when applying the animation.    
    Private Sub border_mouseLeftButtonDown( _
      ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs) _
      Handles containerBorder.MouseLeftButtonDown
   
    
      Dim clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder)
      
      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New System.Windows.Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2 
      
      ' Animate to the target point.
      Dim xAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.X, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)
        
      Dim yAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.Y, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.SnapshotAndReplace)        

      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Lime
          
    End Sub
    
    ' When the user right-clicks, use the 
    ' Compose HandoffBehavior when applying the animation.
    Private Sub border_mouseRightButtonDown( _
      ByVal sender As Object, ByVal e As MouseButtonEventArgs) _
      Handles containerBorder.MouseRightButtonDown
    
    
      ' Find the point where the use clicked.
      Dim clickPoint = Mouse.GetPosition(containerBorder)
      
      ' Set the target point so the center of the ellipse
      ' ends up at the clicked point.
      Dim targetPoint As New System.Windows.Point()
      targetPoint.X = clickPoint.X - interactiveEllipse.Width / 2
      targetPoint.Y = clickPoint.Y - interactiveEllipse.Height / 2
      
      ' Animate to the target point.
      Dim xAnimation As _
        New DoubleAnimation(targetPoint.X, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4)))
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.XProperty, xAnimation, HandoffBehavior.Compose)
        
      Dim yAnimation As _ 
        New DoubleAnimation(targetPoint.Y, _
        New Duration(TimeSpan.FromSeconds(4))) 
      interactiveTranslateTransform.BeginAnimation( _
        TranslateTransform.YProperty, yAnimation, HandoffBehavior.Compose)  
        
      ' Change the color of the ellipse.
      interactiveEllipse.Fill = Brushes.Orange
      
          
    End Sub
    
  End Class
 
End Namespace

Poznámky

Pokud má animace hodnotu BeginTime , která je větší než nula, animace začne po uplynutí této doby od času vykreslování dalšího snímku.If the animation has a BeginTime that is greater than zero, the animation begins after that amount of time has elapsed from the time the next frame is rendered.

Použití HandoffBehavior psaníUsing the Compose HandoffBehavior

Když použijete Storyboard , AnimationTimeline nebo AnimationClock na vlastnost pomocí Compose HandoffBehavior , všechny Clock objekty dříve přidružené k této vlastnosti budou nadále spotřebovávat systémové prostředky; systém časování tyto hodiny neodstraní automaticky.When you apply a Storyboard, AnimationTimeline, or AnimationClock to a property using the Compose HandoffBehavior, any Clock objects previously associated with that property continue to consume system resources; the timing system will not remove these clocks automatically.

Aby nedocházelo k problémům s výkonem při použití velkého počtu hodin pomocí Compose , měli byste po dokončení odebrat z animovaných vlastností hodiny skládání.To avoid performance issues when you apply a large number of clocks using Compose, you should remove composing clocks from the animated property after they complete. Existuje několik způsobů, jak odebrat hodiny.There are several ways to remove a clock.

To je primárně problém pro animace objektů, které mají dlouhou životnost.This is primarily an issue for animations on objects that have a long lifetime. Když je objekt uvolněn z paměti, jeho hodiny budou také odpojeny a uvolňovány paměti.When an object is garbage collected, its clocks will also be disconnected and garbage collected.

Další informace o objektech hodin naleznete v přehledu animace a časování systému.For more information about clock objects, see the Animation and Timing System Overview.

Platí pro