Animatable.HasAnimatedProperties Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je jeden nebo více AnimationClock objektů přidruženo k libovolné vlastnosti závislosti tohoto objektu.Gets a value that indicates whether one or more AnimationClock objects is associated with any of this object's dependency properties.

public:
 property bool HasAnimatedProperties { bool get(); };
public bool HasAnimatedProperties { get; }
member this.HasAnimatedProperties : bool
Public ReadOnly Property HasAnimatedProperties As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je jeden nebo více AnimationClock objektů přidruženo k libovolné vlastnosti závislosti tohoto objektu, v opačném případě false .true if one or more AnimationClock objects is associated with any of this object's dependency properties; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tato vlastnost neurčuje, zda tento objekt obsahuje animované dílčí objekty.This property does not indicate whether this object contains animated sub-objects.

Platí pro