AnimationTimeline.AllocateClock Metoda

Definice

Vytvoří Clock pro to AnimationTimeline .Creates a Clock for this AnimationTimeline.

protected public:
 override System::Windows::Media::Animation::Clock ^ AllocateClock();
protected internal override System.Windows.Media.Animation.Clock AllocateClock ();
override this.AllocateClock : unit -> System.Windows.Media.Animation.Clock
Protected Friend Overrides Function AllocateClock () As Clock

Návraty

Clock

Hodiny AnimationTimeline .A clock for this AnimationTimeline.

Poznámky

Tato metoda je volána CreateClock metodou a neměla by být volána přímo vaším kódem.This method is called by the CreateClock method and should not be called directly by your code.

Poznámky pro dědice

Implementátori třídy AnimationTimeline by měly přepsat tuto metodu, pokud má odpovídající vlastní hodiny, které by měly být použity s třídou.Implementers of AnimationTimeline should override this method when it has a corresponding custom clock that should be used with the class. Přepsaná metoda by měla vytvořit a vrátit novou instanci třídy, která dědí z Clock .The overridden method should create and return a new instance of class that inherits from Clock.

Platí pro