Timeline.BeginTime Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví čas, kdy se Timeline má začít.Gets or sets the time at which this Timeline should begin.

public:
 property Nullable<TimeSpan> BeginTime { Nullable<TimeSpan> get(); void set(Nullable<TimeSpan> value); };
public TimeSpan? BeginTime { get; set; }
member this.BeginTime : Nullable<TimeSpan> with get, set
Public Property BeginTime As Nullable(Of TimeSpan)

Hodnota vlastnosti

Nullable<TimeSpan>

Čas Timeline , kdy má být zahájen, vzhledem k jeho nadřazenému prvku BeginTime .The time at which this Timeline should begin, relative to its parent's BeginTime. Pokud je tato časová osa kořenová, čas je relativní vzhledem k jeho interaktivnímu času zahájení (okamžik, kdy byla časová osa aktivována).If this timeline is a root timeline, the time is relative to its interactive begin time (the moment at which the timeline was triggered). Tato hodnota může být kladná, záporná nebo null ; null hodnota znamená, že časová osa nikdy nehraje.This value may be positive, negative, or null; a null value means the timeline never plays. Výchozí hodnota je nula.The default value is zero.

Příklady

Vlastnost časové osy BeginTime Určuje začátek aktivního období časové osy.A timeline's BeginTime property determines the beginning of a timeline's active period. Pokud má časová osa nadřazenou časovou osu, tato BeginTime vlastnost určuje, jak dlouho trvá spuštění časové osy po zahájení své nadřazené položky.If the timeline has a parent timeline, the BeginTime property determines how long it takes the timeline to start after its parent starts. Pokud je časová osa Kořenová časová osa ( Storyboard například), BeginTime vlastnost určuje, jak dlouho trvá, než se časová osa začne přehrávat po aktivaci.If the timeline is a root timeline (a Storyboard, for example), the BeginTime property determines how long the timeline takes to start playing after it is triggered.

Následující příklad ukazuje několik různých časových os s různými BeginTime nastaveními.The following example shows several different timelines with different BeginTime settings.

<!-- This example shows how the BeginTime property determines when a timeline starts.
   Several rectangles are animated by DoubleAnimations with identical 
   durations and target values, but with different
   BeginTime settings. -->
   
<Page xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 WindowTitle="BeginTime Example">
 <StackPanel Margin="20">

  <!-- The rectangles to animate. -->
  <Rectangle Name="DefaultBeginTimeRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />
   
  <Rectangle Name="DelayedBeginTimeRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />
  
  <Rectangle Name="DelayedAnimationWithDelayedParentRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" /> 

  <Rectangle Name="NegativeBeginTimeExampleRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />      
  
  <!-- Create a button to start the animations. -->
  <Button Margin="20" Content="Start Animations">
   <Button.Triggers>
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click">
     <BeginStoryboard>
      <Storyboard>

       <!-- This animation starts as soon as the button is clicked, because it
          has a BeginTime of 0. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="DefaultBeginTimeRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width"
        BeginTime="0:0:0" From="100" To="600" Duration="0:0:5" /> 

       <!-- This animation starts 5 seconds after the button is clicked. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="DelayedBeginTimeRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width" 
        BeginTime="0:0:5" From="100" To="600" Duration="0:0:5" />
        
       <ParallelTimeline BeginTime="0:0:5"> 

       <!-- This animation starts 10 seconds after the button is clicked, 
          because its parent has a BeginTime of 5 seconds and it has
          a BeginTime of 5 seconds: 5 + 5 = 10. -->       
        <DoubleAnimation 
         Storyboard.TargetName="DelayedAnimationWithDelayedParentRectangle" 
         Storyboard.TargetProperty="Width" 
         BeginTime="0:0:5" From="100" To="600" Duration="0:0:5" />
       </ParallelTimeline>
       
       <!-- This animation starts as soon as the button is clicked, but
          it animates from 350 to 600 instead of from 100 to 600 
          because of its negative BeginTime. The negative BeginTime
          setting advances the animation, so that it behaves as though
          it had already been playing for 2.5 seconds as soon as it is
          started. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="NegativeBeginTimeExampleRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width" 
        BeginTime="-0:0:2.5" From="100" To="600" Duration="0:0:5" />       
       
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>
   </Button.Triggers>   
  </Button>
  
  <!-- This example demonstrates how the BeginTime property works on a root timeline. -->
  <Rectangle Name="RootTimelineWithDelayedBeginTimeRectangle"
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" >
   <Rectangle.Triggers>
    <EventTrigger RoutedEvent="Rectangle.MouseLeftButtonDown">
     <BeginStoryboard>
      <Storyboard BeginTime="0:0:5">
      
       <!-- This animation starts 5 seconds after the left mouse button
          is pressed, because its parent storyboard (a root timeline)
          has a BeginTime of 5 seconds. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="RootTimelineWithDelayedBeginTimeRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width"
        BeginTime="0:0:0" From="100" To="600" Duration="0:0:2" />
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>
   </Rectangle.Triggers>
  </Rectangle>  
 </StackPanel>
</Page>

Poznámky

BeginTimeVlastnost je užitečná pro vytváření časových os, které hrají sekvenci: zvýšením BeginTime počtu po sobě jdoucích časových os, které sdílejí stejnou nadřazenou položku, můžete rozložit dobu jejich přehrávání.The BeginTime property is useful for creating timelines that play in a sequence: by increasing the BeginTime of successive timelines that share the same parent, you can stagger their play times.

Záporné hodnotyNegative Values

Záporná hodnota způsobí, že se BeginTime bude Timeline chovat, jako by v minulosti začala.A negative BeginTime value causes a Timeline to behave as though it started at some time in the past. Například a po dobu až Timeline BeginTime 2,5 sekund a a Duration 5 sekund se po spuštění zobrazí jako poloviční dokončení.For example, a Timeline with a BeginTime of negative 2.5 seconds and a Duration of 5 seconds will appear to be half-way finished when it starts.

BeginTime a SpeedRatioBeginTime and SpeedRatio

Čas popsaný BeginTime vlastností se měří v čase parent's časové osy.The time described by the BeginTime property is measured in the timeline's parent's time. Například časová osa s 5, BeginTime jejíž nadřazená položka má 2, se SpeedRatio ve skutečnosti spustí po 2,5 sekundách.For example, a timeline with a BeginTime of 5 whose parent has a SpeedRatio of 2 actually starts after 2.5 seconds.

Vlastní nastavení časové osy SpeedRatio neovlivňuje BeginTime .A timeline's own SpeedRatio setting does not affect its BeginTime. Například časová osa s BeginTime 5 sekundami a SpeedRatio 2 a nadřazená časová osa s SpeedRatio 1 začíná po 5 sekundách, ne 2,5.For example, a timeline with a BeginTime of 5 seconds, a SpeedRatio of 2, and a parent timeline with a SpeedRatio of 1 starts after 5 seconds, not 2.5.

Informace o vlastnosti závislostiDependency Property Information

Pole identifikátoruIdentifier field BeginTimeProperty
Vlastnosti metadat nastavené natrueMetadata properties set to true ŽádnéNone

Použití atributu XAMLXAML Attribute Usage

<object BeginTime= "[-] [dny.] hodiny:minuty:sekundy[.* fractionalSeconds*] "/><object BeginTime="[-][days.]hours:minutes:seconds[.fractionalSeconds]"/>

-nebo--or-

<object BeginTime= "[-] [dny.] hodiny:minuty"/><object BeginTime="[-][days.]hours:minutes"/>

-nebo--or-

<object BeginTime= "[-]dny"/><object BeginTime="[-]days"/>

-nebo--or-

<object BeginTime= "{X:Null Markup Extension}"/><object BeginTime="{x:Null Markup Extension}"/>

Hodnoty XAMLXAML Values

Položky v hranatých závorkách ( [ a ] ) jsou volitelné.Items in square brackets ([ and ]) are optional.

dennídays
System.Int32

Hodnota větší než nebo rovna 0, která popisuje počet dní, po které tento čas začíná.A value greater than or equal to 0 that describes the number of days spanned by this begin time.

hodinhours
System.Int32

Hodnota mezi 0 a 23, která představuje počet hodin předaných časem zahájení.A value between 0 and 23 that represents the number of hours spanned by this begin time.

minutyminutes
System.Int32

Hodnota mezi 0 a 59, která představuje počet minut předaných časem zahájení.A value between 0 and 59 that represents the number of minutes spanned by this begin time.

Secondseconds
System.Int32

Hodnota mezi 0 a 59, která představuje počet sekund předaných časem zahájení.A value between 0 and 59 that represents the number of seconds spanned by this begin time.

fractionalSecondsfractionalSeconds
System.Int32

Hodnota sestávající z 1 až 7 číslic, která představuje zlomky sekund.A value consisting of 1 to 7 digits that represents fractional seconds.

Úplnou TimeSpan syntaxi najdete v části poznámky Parse stránky.For the complete TimeSpan syntax, see the Remarks section of the Parse page.

Platí pro

Viz také