Timeline.SpeedRatio Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví sazbu vzhledem ke svému nadřazenému objektu, v jakém čase postupuje Timeline .Gets or sets the rate, relative to its parent, at which time progresses for this Timeline.

public:
 property double SpeedRatio { double get(); void set(double value); };
public double SpeedRatio { get; set; }
member this.SpeedRatio : double with get, set
Public Property SpeedRatio As Double

Hodnota vlastnosti

Double

Konečná hodnota větší než 0, která popisuje rychlost, s jakou je časová osa pro tuto časovou osu, vzhledem k rychlosti nadřazeného objektu časové osy, nebo pokud se jedná o kořenovou časovou osu, výchozí rychlost.A finite value greater than 0 that describes the rate at which time progresses for this timeline, relative to the speed of the timeline's parent or, if this is a root timeline, the default timeline speed. Výchozí hodnota je 1.The default value is 1.

Výjimky

SpeedRatioje menší než 0 nebo se nejedná o konečnou hodnotu.SpeedRatio is less than 0 or is not a finite value.

Příklady

Vlastnost časové osy SpeedRatio řídí její průběh vzhledem ke svému nadřazenému objektu.A timeline's SpeedRatio property controls its rate of progress, relative to its parent. Pokud je časová osa kořenová, SpeedRatio je relativní vzhledem k výchozí rychlosti časové osy.If the timeline is a root, its SpeedRatio is relative to the default timeline speed. Následující příklad ukazuje několik časových os s různými SpeedRatio nastaveními.The following example shows several timelines with different SpeedRatio settings.

<!-- This example shows how to use the SpeedRatio property 
   to make animations speed up or slow down. -->
<Page 
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 WindowTitle="Speed Example">
 <StackPanel>

  <!-- The rectangles to animate. -->     
  <Rectangle Name="DefaultSpeedRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />   
  <Rectangle Name="FasterRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />   
  <Rectangle Name="SlowerRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />
  <Rectangle Name="NestedTimelinesExampleRectangle" 
   Width="20" Height="20" Fill="Blue" />   
  
  <!-- Create a button to start the animations. -->
  <Button Margin="0,30,0,0" HorizontalAlignment="Left">Start Animations
   <Button.Triggers>
    <EventTrigger RoutedEvent="Button.Click">
     <BeginStoryboard>
      <Storyboard>

       <!-- This animation progresses at the same rate as its parent. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="DefaultSpeedRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width" 
        From="20" To="400" Duration="0:0:2" 
        SpeedRatio="1" />

       <!-- This animation progresses twice as fast as its parent. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="FasterRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width"
        From="20" To="400" Duration="0:0:2" 
        SpeedRatio="2" />  

       <!-- This animation progresses at half the rate of its parent. -->
       <DoubleAnimation 
        Storyboard.TargetName="SlowerRectangle" 
        Storyboard.TargetProperty="Width" 
        From="20" To="400" Duration="0:0:2" 
        SpeedRatio="0.5" />  
        

       <ParallelTimeline SpeedRatio="2">
        <ParallelTimeline SpeedRatio="2">
        
         <!-- This animation progresses eight times faster
            than normal, because of its SpeedRatio settings
            and the SpeedRatio settings on its parents. -->
         <DoubleAnimation 
          Storyboard.TargetName="NestedTimelinesExampleRectangle" 
          Storyboard.TargetProperty="Width" 
          From="20" To="400" Duration="0:0:2" 
          SpeedRatio="2" /> 
        </ParallelTimeline>
       </ParallelTimeline>
      </Storyboard>
     </BeginStoryboard>
    </EventTrigger>
   </Button.Triggers>   
  </Button>
 </StackPanel>
</Page>

Poznámky

Nastavení časové osy nemá SpeedRatio vliv na svůj efekt BeginTime . Tento čas je relativní vzhledem k nadřazenému časové ose, nebo pokud je časová osa Kořenová časová osa, okamžik, kdy byla časová osa zahájena.A timeline's SpeedRatio setting does not have an effect on its BeginTime; that time is relative to the timeline's parent or, if the timeline is a root timeline, the moment at which the timeline's clock was begun.

Pokud AccelerationRatio DecelerationRatio jsou zadány nebo, jedná se SpeedRatio o průměrný poměr v rámci přirozené délky časové osy.If AccelerationRatio or DecelerationRatio are specified, this SpeedRatio is the average ratio over the natural length of the timeline.

Informace o vlastnosti závislostiDependency Property Information

Pole identifikátoruIdentifier field SpeedRatioProperty
Vlastnosti metadat nastavené natrueMetadata properties set to true ŽádnéNone

Platí pro