TimelineGroup.Children Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví kolekci přímých podřízených Timeline objektů objektu TimelineGroup.

public:
 property System::Windows::Media::Animation::TimelineCollection ^ Children { System::Windows::Media::Animation::TimelineCollection ^ get(); void set(System::Windows::Media::Animation::TimelineCollection ^ value); };
public System.Windows.Media.Animation.TimelineCollection Children { get; set; }
member this.Children : System.Windows.Media.Animation.TimelineCollection with get, set
Public Property Children As TimelineCollection

Hodnota vlastnosti

TimelineCollection

Podřízené Timeline objekty objektu TimelineGroup. Výchozí hodnota je null.

Poznámky

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru ChildrenProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Žádné

Platí pro