DrawingCollection.Enumerator.IEnumerator.Current Vlastnost

Definice

Tento typ nebo člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

property System::Object ^ System::Collections::IEnumerator::Current { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.IEnumerator.Current { get; }
member this.System.Collections.IEnumerator.Current : obj
 ReadOnly Property Current As Object Implements IEnumerator.Current

Hodnota vlastnosti

Object

Implementuje

Platí pro