FamilyTypefaceCollection.ICollection.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsSynchronized .For a description of this member, see IsSynchronized.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je přístup ke službě FamilyTypefaceCollection synchronizován (bezpečné pro přístup z více vláken), jinak false .true if access to the FamilyTypefaceCollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že FamilyTypefaceCollection je instance přetypování na ICollection rozhraní.It can be used only when the FamilyTypefaceCollection instance is cast to an ICollection interface.

Platí pro