GeneralTransform.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definice

Zformátuje hodnotu aktuální instance pomocí zadaného formátu.

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
abstract member System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
override this.System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Formát, který se má použít.

-nebo- Odkaz s hodnotou null ( Nothing v Visual Basic) pro použití výchozího formátu definovaného pro typ IFormattable implementace.

provider
IFormatProvider

Poskytovatel, který má být použit k formátování hodnoty.

-nebo- Odkaz s hodnotou null ( Nothing v Visual Basic), který získá informace o číselném formátu z aktuálního nastavení národního prostředí operačního systému.

Návraty

String

Hodnota aktuální instance v zadaném formátu.

Implementuje

Platí pro