GlyphRun.BidiLevel Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví úroveň obousměrného vnořování pro GlyphRun .

public:
 property int BidiLevel { int get(); void set(int value); };
public int BidiLevel { get; set; }
member this.BidiLevel : int with get, set
Public Property BidiLevel As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Int32Hodnota, která představuje úroveň obousměrného vnořování.

Platí pro