GradientStopCollection.CloneCurrentValue Metoda

Definice

Vytvoří upravitelný klon tohoto GradientStopCollection objektu, který vytváří hloubkové kopie aktuálních hodnot tohoto objektu.Creates a modifiable clone of this GradientStopCollection object, making deep copies of this object's current values. Odkazy na prostředky, datové vazby a animace se nekopírují, ale jejich aktuální hodnoty jsou.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

public:
 System::Windows::Media::GradientStopCollection ^ CloneCurrentValue();
public System.Windows.Media.GradientStopCollection CloneCurrentValue ();
override this.CloneCurrentValue : unit -> System.Windows.Media.GradientStopCollection
Public Function CloneCurrentValue () As GradientStopCollection

Návraty

GradientStopCollection

Upravitelný klon aktuálního objektu.A modifiable clone of the current object. Vlastnost klonovaného objektu IsFrozen bude i v případě, že false IsFrozen byla vlastnost zdroje true .The cloned object's IsFrozen property will be false even if the source's IsFrozen property was true.

Poznámky

Tato metoda slouží k tvorbě upravitelných kopií zmrazených Freezable objektů (nebo libovolného Freezable objektu).This method is used to produce modifiable copies of frozen Freezable objects (or any Freezable object). Tato metoda pro usnadnění usnadňuje stínové kopii zděděné verze s implementací silného typu.For convenience, this method shadows the inherited version with a strongly typed implementation.

Další informace naleznete v tématu Freezable.CloneCurrentValue.For more information, see Freezable.CloneCurrentValue.

Platí pro