MediaPlayer.SpeedRatio Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví poměr rychlosti, na kterou je médium přehráváno.Gets or sets the ratio of speed that media is played at.

public:
 property double SpeedRatio { double get(); void set(double value); };
public double SpeedRatio { get; set; }
member this.SpeedRatio : double with get, set
Public Property SpeedRatio As Double

Hodnota vlastnosti

Double

Poměr rychlosti, kterou médium přehrává, reprezentované hodnotou mezi 0 a největší dvojitou hodnotou.The ratio of speed that media is played back represented by a value between 0 and the largest double value. Výchozí hodnota je 1,0.The default is 1.0.

Poznámky

Hodnoty menší než jeden výnos pomalejší než normální přehrávání, zatímco hodnoty větší než jedna mají rychlejší než normální přehrávání.Values less than one yield slower than normal playback while values greater than one yields faster than normal playback.

Pokud přehrávač nemá přidružené Clock , nastavení SpeedRatio se nepovoluje.If the player has an associated Clock, setting SpeedRatio is not allowed. SpeedRatio nelze nastavit, dokud modul časování Drive přehrávání médií.SpeedRatio cannot be set while the timing engine drives media playback.

Přehrávání zvuku není zaručené SpeedRatio , pokud není 1 .Audio playback is not guaranteed when SpeedRatio is not 1.

Použití textu XAMLXAML Text Usage

Obvykle se nepoužívá v XAMLXAML .Not typically used in XAMLXAML.

Platí pro