MediaTimeline.FreezeCore(Boolean) Metoda

Definice

Zpřístupňuje tuto instanci MediaElement neupravitelný nebo určuje, zda je možné ji nastavit jako neupravitelnou.Makes this instance of MediaTimeline unmodifiable or determines whether it can be made unmodifiable.

protected:
 override bool FreezeCore(bool isChecking);
protected override bool FreezeCore (bool isChecking);
override this.FreezeCore : bool -> bool
Protected Overrides Function FreezeCore (isChecking As Boolean) As Boolean

Parametry

isChecking
Boolean

trueChcete-li zjistit, zda lze časovou osu ukotvit; falsek zablokování časové osy.true to check if the timeline can be frozen; false to freeze the timeline.

Návraty

Boolean

Pokud isChecking je true , tato metoda vrátí, true zda MediaTimeline může být provedena neupravitelná, nebo false Pokud ji nelze nastavit jako neupravitelnou.If isChecking is true, this method returns true if this MediaTimeline can be made unmodifiable, or false if it cannot be made unmodifiable. Pokud isChecking je false , tato metoda vrátí, true zda MediaTimeline je aktuálně nelze upravovat, nebo false Pokud ji nelze nastavit jako neupravitelnou, s vedlejším účinkem, u kterého se u tohoto objektu provádí skutečná změna stavu.If isChecking is false, this method returns true if the specified MediaTimeline is now unmodifiable, or false if it cannot be made unmodifiable, with the side effect of having made the actual change in frozen status to this object.

Platí pro