TextParagraphProperties.DefaultIncrementalTab Vlastnost

Definice

Získá výchozí vzdálenost na přírůstkové kartě.Gets the default incremental tab distance.

public:
 virtual property double DefaultIncrementalTab { double get(); };
public virtual double DefaultIncrementalTab { get; }
member this.DefaultIncrementalTab : double
Public Overridable ReadOnly Property DefaultIncrementalTab As Double

Hodnota vlastnosti

Double

DoubleHodnota, která představuje výchozí vzdálenost na přírůstkové kartě.A Double value that represents the default incremental tab distance.

Platí pro