RequestNavigateEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která bude zpracovávat RequestNavigate směrované události Hyperlink třídy.Represents the method that will handle the RequestNavigate routed event of the Hyperlink class.

public delegate void RequestNavigateEventHandler(System::Object ^ sender, RequestNavigateEventArgs ^ e);
public delegate void RequestNavigateEventHandler(object sender, RequestNavigateEventArgs e);
type RequestNavigateEventHandler = delegate of obj * RequestNavigateEventArgs -> unit
Public Delegate Sub RequestNavigateEventHandler(sender As Object, e As RequestNavigateEventArgs)

Parametry

sender
Object

Objekt, ke kterému je připojena obslužná rutina události.The object where the event handler is attached.

e
RequestNavigateEventArgs

Data událostiThe event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro