RoutedPropertyChangedEventArgs<T>.InvokeEventHandler(Delegate, Object) Metoda

Definice

Vyvolá obslužné rutiny událostí v způsobem specifickém pro typ, což může zvýšit efektivitu systému událostí.Invokes event handlers in a type-specific way, which can increase event system efficiency.

protected:
 override void InvokeEventHandler(Delegate ^ genericHandler, System::Object ^ genericTarget);
protected override void InvokeEventHandler (Delegate genericHandler, object genericTarget);
override this.InvokeEventHandler : Delegate * obj -> unit
Protected Overrides Sub InvokeEventHandler (genericHandler As Delegate, genericTarget As Object)

Parametry

genericHandler
Delegate

Obecná obslužná rutina, která má být volána způsobem specifickým pro typ.The generic handler to call in a type-specific way.

genericTarget
Object

Cíl, na který má být volána obslužná rutina.The target to call the handler on.

Poznámky

Tato implementace přetypování obecnou obslužnou rutinu jako RoutedPropertyChangedEventHandler<T> a poté vyvolá.This implementation casts the generic handler as a RoutedPropertyChangedEventHandler<T> and then invokes it. Podrobnosti o tomto vzoru implementace a jejich příčinách najdete v tématu InvokeEventHandler Přehled událostí a směrování.For details on this implementation pattern and the reasons for it, see InvokeEventHandler and Routed Events Overview.

Platí pro