SessionEndingCancelEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává SessionEnding událost.Represents the method that handles the SessionEnding event.

public delegate void SessionEndingCancelEventHandler(System::Object ^ sender, SessionEndingCancelEventArgs ^ e);
public delegate void SessionEndingCancelEventHandler(object sender, SessionEndingCancelEventArgs e);
type SessionEndingCancelEventHandler = delegate of obj * SessionEndingCancelEventArgs -> unit
Public Delegate Sub SessionEndingCancelEventHandler(sender As Object, e As SessionEndingCancelEventArgs)

Parametry

sender
Object

Objekt, který vyvolal událost.The object that raised the event.

e
SessionEndingCancelEventArgs

SessionEndingCancelEventArgsObjekt s argumenty události.A SessionEndingCancelEventArgs object with the event arguments.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro