Dispatcher.CurrentDispatcher Vlastnost

Definice

Dispatcher Získá pro vlákno aktuálně spuštěné a vytvoří novýDispatcher, pokud ještě není přidružen k vláknu.

public:
 static property System::Windows::Threading::Dispatcher ^ CurrentDispatcher { System::Windows::Threading::Dispatcher ^ get(); };
public static System.Windows.Threading.Dispatcher CurrentDispatcher { get; }
member this.CurrentDispatcher : System.Windows.Threading.Dispatcher
Public Shared ReadOnly Property CurrentDispatcher As Dispatcher

Hodnota vlastnosti

Dispatcher

Dispečer přidružený k aktuálnímu vláknu.

Poznámky

Pokud není přidružen k Dispatcher aktuálnímu vláknu, vytvoří se nový Dispatcher . To není případ s metodou FromThread . FromThread vrátí null , pokud není k zadanému vláknu přidružen dispečer.

Platí pro