CodeGenerationManager.GetCodeGenerators(Type) Metoda

Definice

Získá pole, které obsahuje všechny ActivityCodeGenerator přidružené k určenému Type .Gets an array that contains each ActivityCodeGenerator associated with the specified Type.

public:
 cli::array <System::Workflow::ComponentModel::Compiler::ActivityCodeGenerator ^> ^ GetCodeGenerators(Type ^ type);
public System.Workflow.ComponentModel.Compiler.ActivityCodeGenerator[] GetCodeGenerators (Type type);
member this.GetCodeGenerators : Type -> System.Workflow.ComponentModel.Compiler.ActivityCodeGenerator[]
Public Function GetCodeGenerators (type As Type) As ActivityCodeGenerator()

Parametry

type
Type

TypePožadované.The Type required.

Návraty

ActivityCodeGenerator[]

Pole, které obsahuje všechny ActivityCodeGenerator přidružené k zadanému Type .An array that contains each ActivityCodeGenerator associated with the specified Type.

Platí pro