XElement.GetDefaultNamespace Metoda

Definice

Získá výchozí hodnotu XNamespace XElement .Gets the default XNamespace of this XElement.

public:
 System::Xml::Linq::XNamespace ^ GetDefaultNamespace();
public System.Xml.Linq.XNamespace GetDefaultNamespace ();
member this.GetDefaultNamespace : unit -> System.Xml.Linq.XNamespace
Public Function GetDefaultNamespace () As XNamespace

Návraty

XNamespace

Obsahující XNamespace výchozí obor názvů this XElement .An XNamespace that contains the default namespace of this XElement.

Příklady

Následující příklad vytvoří strom XML, který má výchozí obor názvů.The following example creates an XML tree that has a default namespace. Pak použije tuto metodu k načtení výchozího oboru názvů.It then uses this method to retrieve the default namespace.

String xml = "<root xmlns='http://www.adventure-works.com'/>"; 
XElement e = XElement.Parse(xml); 
Console.WriteLine("Default namespace: {0}", e.GetDefaultNamespace()); 
Imports <xmlns="http://www.adventure-works.com"> 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim e As XElement = <root/> 
    Console.WriteLine("Default namespace: {0}", e.GetDefaultNamespace()) 
  End Sub 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Default namespace: http://www.adventure-works.com 

Poznámky

Deklarace oboru názvů můžou být trvalé jako atributy ve stromu XML.Namespace declarations may be persisted as attributes in the XML tree. Tyto speciální atributy deklaruje obory názvů, včetně výchozích oborů názvů.These special attributes declare namespaces, including default namespaces. Tato metoda najde deklaraci oboru názvů, která deklaruje výchozí obor názvů, pokud existuje, a vrátí XNamespace pro výchozí obor názvů.This method finds the namespace declaration that declares the default namespace, if there is one, and returns the XNamespace for the default namespace.

Pokud neexistuje žádný atribut, který deklaruje výchozí obor názvů, pak tato metoda vrátí XNamespace.None .If there is no attribute that declares the default namespace, then this method returns XNamespace.None.

Při vytváření stromů XML pomocí jazyka C# i v případě, že by byl strom XML serializován s výchozím oborem názvů, pokud obor názvů není uložen ve stromu XML jako atribut, tato metoda nebude nahlásit obor názvů jako výchozí obor názvů.When creating XML trees using C#, even if an XML tree would be serialized with a default namespace, if the namespace is not persisted in the XML tree as an attribute, this method will not report the namespace as the default namespace.

Při vytváření stromů XML pomocí literálů Visual Basic a XML platí, že pokud vytvoříte XML ve výchozím oboru názvů pomocí příkazu Imports, pak atribut namespace bude vytvořen ve stromu pomocí Visual Basic kompilátoru a tato metoda oznámí tento obor názvů.When creating XML trees using Visual Basic and XML literals, if you create the XML in a default namespace using the Imports statement, then a namespace attribute will be created in the tree by the Visual Basic compiler, and this method will report that namespace.

Platí pro