XElement.GetNamespaceOfPrefix(String) Metoda

Definice

Získá obor názvů přidružený k určité předponě XElement .Gets the namespace associated with a particular prefix for this XElement.

public:
 System::Xml::Linq::XNamespace ^ GetNamespaceOfPrefix(System::String ^ prefix);
public System.Xml.Linq.XNamespace GetNamespaceOfPrefix (string prefix);
public System.Xml.Linq.XNamespace? GetNamespaceOfPrefix (string prefix);
member this.GetNamespaceOfPrefix : string -> System.Xml.Linq.XNamespace
Public Function GetNamespaceOfPrefix (prefix As String) As XNamespace

Parametry

prefix
String

Řetězec, který obsahuje předponu oboru názvů, který se má vyhledat.A string that contains the namespace prefix to look up.

Návraty

XNamespace

XNamespacePro obor názvů přidružený k předponě pro tento XElement .An XNamespace for the namespace associated with the prefix for this XElement.

Příklady

Následující příklad vytvoří strom XML, který má obor názvů s přidruženou předponou.The following example creates an XML tree that has a namespace with an associated prefix. Pak použije tuto metodu k načtení XNamespace pro předponu.It then uses this method to retrieve the XNamespace for the prefix.

XElement xmlTree = XElement.Parse("<Root xmlns:aw='http://www.adventure-works.com'/>"); 
XNamespace awNamespace = xmlTree.GetNamespaceOfPrefix("aw"); 
Console.WriteLine("Namespace: {0}", awNamespace); 

Při použití Visual Basic byste obvykle použili operátor operátoru GetXmlNamespace , jak je znázorněno níže.When using Visual Basic, you would typically use the GetXmlNamespace Operator operator, as follows

Imports <xmlns:aw="http://www.adventure-works.com"> 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim xmlTree As XElement = <aw:Root/> 
    Dim awNamespace As XNamespace = GetXmlNamespace(aw) 
    Console.WriteLine("Namespace: {0}", awNamespace) 
  End Sub 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Namespace: http://www.adventure-works.com 

Poznámky

Tato metoda prochází stromovou strukturou XML pro atributy oboru názvů, které jsou v oboru pro tento element.This method looks through the XML tree for namespace attributes that are in scope for this element. Předpony oboru názvů jsou uvedeny v atributech oboru názvů, které jsou ve stromové struktuře XML.Namespace prefixes are specified in namespace attributes that are in the XML tree.

Platí pro