XElement.HasAttributes Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda má tento prvek alespoň jeden atribut.Gets a value indicating whether this element has at least one attribute.

public:
 property bool HasAttributes { bool get(); };
public bool HasAttributes { get; }
member this.HasAttributes : bool
Public ReadOnly Property HasAttributes As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud má tento prvek alespoň jeden atribut; v opačném případě false .true if this element has at least one attribute; otherwise false.

Příklady

Následující příklad používá tuto vlastnost.The following example uses this property.

XElement xmlTree1 = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", 1) 
); 
Console.WriteLine(xmlTree1.HasAttributes); 
XElement xmlTree2 = new XElement("Root"); 
Console.WriteLine(xmlTree2.HasAttributes); 
Dim xmlTree1 As XElement = <Root Att1="1"/> 
Console.WriteLine(xmlTree1.HasAttributes) 

Dim xmlTree2 As XElement = <Root/> 
Console.WriteLine(xmlTree2.HasAttributes) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

True 
False 

Platí pro