XObject.Document Vlastnost

Definice

Získá XDocument XObject .Gets the XDocument for this XObject.

public:
 property System::Xml::Linq::XDocument ^ Document { System::Xml::Linq::XDocument ^ get(); };
public System.Xml.Linq.XDocument Document { get; }
public System.Xml.Linq.XDocument? Document { get; }
member this.Document : System.Xml.Linq.XDocument
Public ReadOnly Property Document As XDocument

Hodnota vlastnosti

XDocument

XDocumentPro tuto XObject .The XDocument for this XObject.

Příklady

Následující příklad vytvoří dokument s určitým složitým obsahem.The following example creates a document with some complex content. Pak použije tuto vlastnost k načtení dokumentu pro Child prvek.It then uses this property to retrieve the document for the Child element.

XDocument doc = new XDocument( 
  new XComment("A comment in the document."), 
  new XElement("Root", 
    new XElement("Child", "content") 
  ) 
); 
XElement child = doc.Descendants("Child").First(); 
XDocument documentOfChild = child.Document; 
Console.WriteLine(documentOfChild.FirstNode); 
Dim doc As XDocument = _ 
    <?xml version="1.0"?> 
    <!--A comment in the document.--> 
    <Root> 
      <Child>content</Child> 
     </Root> 
Dim child As XElement = doc.Descendants("Child").First() 
Dim documentOfChild As XDocument = child.Document 
Console.WriteLine(documentOfChild.FirstNode) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<!--A comment in the document.--> 

Platí pro