CodeIdentifiers.Clear Metoda

Definice

Odebere všechny entity kódu nebo mapování typů, včetně jejich názvů, z CodeIdentifiers oboru instance.Removes all code entities or type mappings, including their names, from the CodeIdentifiers instance's scope.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Poznámky

Rezervované názvy, jak byly přidány pomocí AddReserved metody, nebudou odebrány.Reserved names, as added through the AddReserved method, are not removed.

Chcete-li řídit názvy entit kódu, které jsou vázány na schéma XML nebo definice webové služby, použijte přidružené atributy namísto vytvoření instance CodeIdentifiers třídy.If you want to control the names of code entities that are bound to XML Schema or Web service definitions, use the associated attributes rather than creating an instance of the CodeIdentifiers class. Úplný seznam naleznete v tématu atributy, které řídí serializace XML.For a complete list, see Attributes That Control XML Serialization.

Platí pro