XmlNodeEventArgs.NodeType Vlastnost

Definice

Získá typ deserializovatelné uzlu XML.Gets the type of the XML node being deserialized.

public:
 property System::Xml::XmlNodeType NodeType { System::Xml::XmlNodeType get(); };
public System.Xml.XmlNodeType NodeType { get; }
member this.NodeType : System.Xml.XmlNodeType
Public ReadOnly Property NodeType As XmlNodeType

Hodnota vlastnosti

XmlNodeType

XmlNodeType, Který představuje uzel XML, který je deserializován.The XmlNodeType that represents the XML node being deserialized.

Příklady

Následující příklad vytiskne popis neznámého uzlu, který způsobil, že UnknownNode došlo k události.The following example prints a description of the unknown node that caused the UnknownNode event to occur.

private:
  void serializer_UnknownNode( Object^ /*sender*/, XmlNodeEventArgs^ e )
  {
   XmlNodeType myNodeType = e->NodeType;
   Console::WriteLine( myNodeType );
  }
private void serializer_UnknownNode
(object sender, XmlNodeEventArgs e)
{
  XmlNodeType myNodeType = e.NodeType;
  Console.WriteLine(myNodeType);
}

Private Sub serializer_UnknownNode _
        (ByVal sender As Object, _
         ByVal e As XmlNodeEventArgs)
  Dim myNodeType As XmlNodeType = e.NodeType
  Console.WriteLine(myNodeType)
End Sub

Poznámky

XmlNodeTypeVýčet vrátí popis uzlu, který je deserializován.The XmlNodeType enumeration returns a description of the node being deserialized. Například vrátí "comment", pokud je uzel komentář.For example, it returns "Comment" if the node is a comment.

Platí pro

Viz také