XmlNodeChangedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává NodeChanged události,,, NodeChanging NodeInserted NodeInserting NodeRemoved a NodeRemoving .Represents the method that handles NodeChanged, NodeChanging, NodeInserted, NodeInserting, NodeRemoved and NodeRemoving events.

public delegate void XmlNodeChangedEventHandler(System::Object ^ sender, XmlNodeChangedEventArgs ^ e);
public delegate void XmlNodeChangedEventHandler(object sender, XmlNodeChangedEventArgs e);
type XmlNodeChangedEventHandler = delegate of obj * XmlNodeChangedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub XmlNodeChangedEventHandler(sender As Object, e As XmlNodeChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
XmlNodeChangedEventArgs

XmlNodeChangedEventArgsObsahující data události.An XmlNodeChangedEventArgs containing the event data.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak zpracovat NodeChanged NodeInserted události a.The following example shows how to handle the NodeChanged and NodeInserted events.

#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Xml;
public ref class Sample
{
public:
  void Run( String^ args )
  {
   // Create and load the XML document.
   Console::WriteLine( "Loading file {0} ...", args );
   XmlDocument^ doc = gcnew XmlDocument;
   doc->Load( args );
   
   //Create the event handlers.
   doc->NodeChanged += gcnew XmlNodeChangedEventHandler( this, &Sample::MyNodeChangedEvent );
   doc->NodeInserted += gcnew XmlNodeChangedEventHandler( this, &Sample::MyNodeInsertedEvent );
   
   // Change the book price.
   doc->DocumentElement->LastChild->InnerText = "5.95";
   
   // Add a new element.
   XmlElement^ newElem = doc->CreateElement( "style" );
   newElem->InnerText = "hardcover";
   doc->DocumentElement->AppendChild( newElem );
   Console::WriteLine( "\r\nDisplay the modified XML..." );
   Console::WriteLine( doc->OuterXml );
  }

  // Handle the NodeChanged event.
private:
  void MyNodeChangedEvent( Object^ /*src*/, XmlNodeChangedEventArgs^ args )
  {
   Console::Write( "Node Changed Event: <{0}> changed", args->Node->Name );
   if ( args->Node->Value != nullptr )
   {
     Console::WriteLine( " with value {0}", args->Node->Value );
   }
   else
      Console::WriteLine( "" );
  }

  // Handle the NodeInserted event.
  void MyNodeInsertedEvent( Object^ /*src*/, XmlNodeChangedEventArgs^ args )
  {
   Console::Write( "Node Inserted Event: <{0}> inserted", args->Node->Name );
   if ( args->Node->Value != nullptr )
   {
     Console::WriteLine( " with value {0}", args->Node->Value );
   }
   else
      Console::WriteLine( "" );
  }
};
// End class 

int main()
{
  Sample^ mySample = gcnew Sample;
  mySample->Run( "book.xml" );
}
using System;
using System.IO;
using System.Xml;

namespace Microsoft.Samples.Xml
{
  public class Sample
  {
    private const String filename = "book.xml";

    public static void Main()
    {
      Sample mySample = new Sample();
      mySample.Run(filename);
    }

    public void Run(String args)
    {

      // Create and load the XML document.
      Console.WriteLine("Loading file {0} ...", args);
      XmlDocument doc = new XmlDocument();
      doc.Load(args);

      //Create the event handlers.
      doc.NodeChanged += new XmlNodeChangedEventHandler(this.MyNodeChangedEvent);
      doc.NodeInserted += new XmlNodeChangedEventHandler(this.MyNodeInsertedEvent);

      // Change the book price.
      doc.DocumentElement.LastChild.InnerText = "5.95";

      // Add a new element.
      XmlElement newElem = doc.CreateElement("style");
      newElem.InnerText = "hardcover";
      doc.DocumentElement.AppendChild(newElem);

      Console.WriteLine("\r\nDisplay the modified XML...");
      Console.WriteLine(doc.OuterXml);
    }

    // Handle the NodeChanged event.
    private void MyNodeChangedEvent(Object source, XmlNodeChangedEventArgs args)
    {
      Console.Write("Node Changed Event: <{0}> changed", args.Node.Name);
      if (args.Node.Value != null)
      {
        Console.WriteLine(" with value {0}", args.Node.Value);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("");
      }
    }

    // Handle the NodeInserted event.
    private void MyNodeInsertedEvent(Object source, XmlNodeChangedEventArgs args)
    {
      Console.Write("Node Inserted Event: <{0}> inserted", args.Node.Name);
      if (args.Node.Value != null)
      {
        Console.WriteLine(" with value {0}", args.Node.Value);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("");
      }
    }
  } // End class
Imports System.IO
Imports System.Xml

Namespace Microsoft.Samples.Xml

  Public Class Sample

    Private Const filename As String = "book.xml"

    Public Shared Sub Main()

      Dim mySample As Sample = New Sample()
      mySample.Run(filename)
    End Sub

    Public Sub Run(ByVal args As String)

      ' Create and load the XML document.
      Console.WriteLine("Loading file {0} ...", args)
      Dim doc As XmlDocument = New XmlDocument()
      doc.Load(args)

      'Create the event handlers.
      AddHandler doc.NodeChanged, AddressOf MyNodeChangedEvent
      AddHandler doc.NodeInserted, AddressOf MyNodeInsertedEvent

      ' Change the book price.
      doc.DocumentElement.LastChild.InnerText = "5.95"

      ' Add a new element.
      Dim newElem As XmlElement = doc.CreateElement("style")
      newElem.InnerText = "hardcover"
      doc.DocumentElement.AppendChild(newElem)

      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("Display the modified XML...")
      Console.WriteLine(doc.OuterXml)

    End Sub

    ' Handle the NodeChanged event.
    Private Sub MyNodeChangedEvent(ByVal source As Object, ByVal args As XmlNodeChangedEventArgs)
      Console.Write("Node Changed Event: <{0}> changed", args.Node.Name)
      If Not (args.Node.Value Is Nothing) Then
        Console.WriteLine(" with value {0}", args.Node.Value)
      Else
        Console.WriteLine("")
      End If
    End Sub

    ' Handle the NodeInserted event.
    Private Sub MyNodeInsertedEvent(ByVal source As Object, ByVal args As XmlNodeChangedEventArgs)
      Console.Write("Node Inserted Event: <{0}> inserted", args.Node.Name)
      If Not (args.Node.Value Is Nothing) Then
        Console.WriteLine(" with value {0}", args.Node.Value)
      Else
        Console.WriteLine("")
      End If
    End Sub

  End Class

End Namespace

V příkladu se soubor používá book.xml jako vstup.The example uses the file book.xml as input.

<!--sample XML fragment-->
<book genre='novel' ISBN='1-861003-78' misc='sale-item'>
 <title>The Handmaid's Tale</title>
 <price>14.95</price>
</book>

Poznámky

Při vytváření XmlNodeChangedEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracovává.When you create an XmlNodeChangedEventHandler delegate, you identify the method that handles the event. Chcete-li přidružit událost k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o delegátech obslužných rutin událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro