XmlWriter.WriteSurrogateCharEntity(Char, Char) Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě vygeneruje a zapíše entitu náhradních znaků pro dvojici náhradních znaků.When overridden in a derived class, generates and writes the surrogate character entity for the surrogate character pair.

public:
 abstract void WriteSurrogateCharEntity(char lowChar, char highChar);
public abstract void WriteSurrogateCharEntity (char lowChar, char highChar);
abstract member WriteSurrogateCharEntity : char * char -> unit
Public MustOverride Sub WriteSurrogateCharEntity (lowChar As Char, highChar As Char)

Parametry

lowChar
Char

Nízká náhrada.The low surrogate. Musí to být hodnota mezi 0xDC00 a 0xDFFF.This must be a value between 0xDC00 and 0xDFFF.

highChar
Char

Vysoká náhrada.The high surrogate. Musí to být hodnota mezi 0xD800 a 0xDBFF.This must be a value between 0xD800 and 0xDBFF.

Výjimky

Byl předán neplatný pár náhradních znaků.An invalid surrogate character pair was passed.

XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Poznámky

Tato metoda je platná pouze v systémech, které používají kódování UTF-16.This method is only applicable on systems that use UTF-16 encoding.

Náhradní znaková entita je napsaná v šestnáctkovém formátu.The surrogate character entity is written in hexadecimal format. Rozsah náhradních znaků je #x10000 k #x10FFFF.The range for surrogate characters is #x10000 to #x10FFFF. Následující vzorec slouží k vygenerování entity náhradního znaku: ( highChar -0xD800) * 0x400 + ( lowChar -0xDC00) + 0x10000The following formula is used to generate the surrogate character entity: (highChar -0xD800) * 0x400 + (lowChar -0xDC00) + 0x10000

Pro HTML i XML je znaková sada dokumentu (a proto zápis číselných odkazů) založena na UCS [ISO-10646].For both HTML and XML, the document character set (and therefore the notation of numeric character references) is based on UCS [ISO-10646]. Jeden odkaz na numerický znak ve zdrojovém dokumentu může proto v některých případech odpovídat 2 16 bitovým jednotkám v řetězci (vysoká náhrada a Nízká náhrada).A single numeric character reference in a source document may therefore in some cases correspond to two 16-bit units in a string (a high surrogate and a low surrogate). Tyto 16bitové jednotky se označují jako náhradní páry.These 16-bit units are referred to as a surrogate pair.

Další informace o náhradních nebo znaků najdete v části 3,7 standardu Unicode 3.0/Unicode 2,0 na adrese https://www.unicode.org nebo v části 2,2 doporučení W3C XML 1,0.For more information regarding surrogates or characters, refer to section 3.7 of the Unicode 3.0/Unicode 2.0 standard located at https://www.unicode.org, or section 2.2 of the W3C XML 1.0 Recommendation.

Asynchronní verze této metody naleznete v tématu WriteSurrogateCharEntityAsync .For the asynchronous version of this method, see WriteSurrogateCharEntityAsync.

Platí pro