XmlWriter.XmlLang Vlastnost

Definice

Při přepsání v odvozené třídě získá aktuální xml:lang obor.When overridden in a derived class, gets the current xml:lang scope.

public:
 virtual property System::String ^ XmlLang { System::String ^ get(); };
public:
 abstract property System::String ^ XmlLang { System::String ^ get(); };
public virtual string XmlLang { get; }
public virtual string? XmlLang { get; }
public abstract string XmlLang { get; }
member this.XmlLang : string
Public Overridable ReadOnly Property XmlLang As String
Public MustOverride ReadOnly Property XmlLang As String

Hodnota vlastnosti

String

Aktuální xml:lang obor.The current xml:lang scope.

Výjimky

XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Poznámky

Tato vlastnost umožňuje jedné komponentě zjistit, v jakém stavu opustil modul pro zápis jinou komponentu.This property allows one component to find out in what state another component has left the writer. Například jedna součást chce sdělit další text, který se má vygenerovat.For example, perhaps one component wants to tell another which language help text to generate. Informace o jazyku jsou sdělovány zápisem xml:lang atributu.The language information is communicated by writing an xml:lang attribute.

Platí pro