BindableObject.IsSet(BindableProperty) Metoda

Definice

Vrátí, true zda cílová vlastnost existuje a byla nastavena.

public bool IsSet (Xamarin.Forms.BindableProperty targetProperty);
member this.IsSet : Xamarin.Forms.BindableProperty -> bool

Parametry

targetProperty
BindableProperty

Vlastnost, která se má zkontrolovat.

Návraty

Boolean

true Pokud cílová vlastnost existuje a byla nastavena. Pokud vlastnost nebyla nastavena, vrátí false . Pokud má targetProperty hodnotu null, je vyvolána výjimka ArgumentNullException .

Platí pro