Element.ChildAdded Událost

Definice

Vyvolá se při každém přidání podřízeného prvku k elementu.

public event EventHandler<Xamarin.Forms.ElementEventArgs> ChildAdded;
member this.ChildAdded : EventHandler<Xamarin.Forms.ElementEventArgs> 

Event Type

EventHandler<ElementEventArgs>

Platí pro