Label.LineHeight Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví násobitel, který se má použít pro výchozí výšku čáry při zobrazení textu.

public double LineHeight { get; set; }
member this.LineHeight : double with get, set

Hodnota vlastnosti

Double

Násobitel, který se má použít pro výchozí výšku čáry při zobrazení textu

Platí pro