Shell.FlyoutBackgroundColor Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví barvu pozadí Shell informačního rámečku.

public Xamarin.Forms.Color FlyoutBackgroundColor { get; set; }
member this.FlyoutBackgroundColor : Xamarin.Forms.Color with get, set

Hodnota vlastnosti

Color

Platí pro