Shell.FlyoutIcon Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví ikonu, která při stisknutí otevře Shell informační rámeček.

public Xamarin.Forms.ImageSource FlyoutIcon { get; set; }
member this.FlyoutIcon : Xamarin.Forms.ImageSource with get, set

Hodnota vlastnosti

ImageSource

Výchozí ikona je ikona "hamburgerovou" ".

Platí pro