Shell.MenuItemTemplate Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví objekt, který se DataTemplate použije pro MenuItem objekty v MenuItems kolekci.

public Xamarin.Forms.DataTemplate MenuItemTemplate { get; set; }
member this.MenuItemTemplate : Xamarin.Forms.DataTemplate with get, set

Hodnota vlastnosti

DataTemplate

Platí pro