View.Margin Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví okraj pro zobrazení.

public Xamarin.Forms.Thickness Margin { get; set; }
member this.Margin : Xamarin.Forms.Thickness with get, set

Hodnota vlastnosti

Thickness

Platí pro