VisualElement.IsTabStop Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli je tento element zahrnutý v navigaci na kartě. Toto je vlastnost s možností vazby.

public bool IsTabStop { get; set; }
member this.IsTabStop : bool with get, set

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je element součástí navigace na kartě; v opačném případě false . Výchozí hodnota je true.

Implementuje

Poznámky

Controlling the tab sequence with a combination of IsTabStop and TabIndex rather than using the default tab sequence is sometimes necessary in order to tune the keyboard accessibility of your UI. For more info, see Keyboard Accessibility in Xamarin.Forms.

Platí pro