VisualElement.OnSizeRequest(Double, Double) Metoda

Definice

Upozornění

OnSizeRequest is obsolete as of version 2.2.0. Please use OnMeasure instead.

Tato metoda je volána během průchodu v rámci cyklu rozložení, aby získala požadovanou velikost elementu.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Obsolete("OnSizeRequest is obsolete as of version 2.2.0. Please use OnMeasure instead.")]
protected virtual Xamarin.Forms.SizeRequest OnSizeRequest (double widthConstraint, double heightConstraint);
abstract member OnSizeRequest : double * double -> Xamarin.Forms.SizeRequest
override this.OnSizeRequest : double * double -> Xamarin.Forms.SizeRequest

Parametry

widthConstraint
Double

Dostupná šířka elementu, který se má použít.

heightConstraint
Double

Dostupná výška elementu, který se má použít.

Návraty

SizeRequest

A SizeRequest který obsahuje požadovanou velikost elementu.

Atributy

Poznámky

Výsledky této metody budou (-1,-1), pokud prvek ještě nebyl vytvořen pomocí ovládacího prvku zálohování specifického pro platformu. Přepsání této metody nevyžaduje volání základní třídy, pokud je vrácen platný SizeRequest.

Platí pro