Možnosti kompilátoru C#C# Compiler Options

Kompilátor vytváří spustitelné soubory (. exe), dynamické knihovny (. dll) nebo kódové moduly (. netmodule).The compiler produces executable (.exe) files, dynamic-link libraries (.dll), or code modules (.netmodule).

Každá možnost kompilátoru je k dispozici ve dvou formách: -Option a /Option.Every compiler option is available in two forms: -option and /option. V dokumentaci se zobrazí pouze formulář s možnostmi .The documentation only shows the -option form.

V sadě Visual Studio jste v souboru Web. config nastavili možnosti kompilátoru.In Visual Studio, you set compiler options in the web.config file. Další informace naleznete v tématu <> elementu kompilátoru.For more information, see <compiler> Element.

V tomto oddíluIn this section