Postupy: Prozkoumání a vytvoření instancí obecných typů pomocí reflexe

Informace o obecných typech jsou získány stejným způsobem jako informace o jiných typech: prozkoumáním Type objektu, který představuje obecný typ. Hlavní rozdíl je v tom, že obecný typ obsahuje seznam objektů, které Type představují jeho parametry obecného typu. První postup v této části prověřuje obecné typy.

Můžete vytvořit Type objekt, který představuje konstruovaný typ pomocí argumentů typu vazby k parametrům typu definice obecného typu. Druhá procedura to demonstruje.

Kontrola obecného typu a jeho parametrů typu

 1. Získat instanci Type , která představuje obecný typ. v následujícím kódu je typ získán pomocí typeof operátoru jazyka C# ( GetType v Visual Basic typeid v Visual C++). TypeDalší způsoby získání objektu naleznete v tématu třídy Type . Všimněte si, že ve zbývající části tohoto postupu je typ obsažen v parametru metody s názvem t .

  Type^ d1 = Dictionary::typeid;
  
  Type d1 = typeof(Dictionary<,>);
  
  Dim d1 As Type = GetType(Dictionary(Of ,))
  
 2. Použijte IsGenericType vlastnost k určení, zda je typ obecný, a použijte IsGenericTypeDefinition vlastnost k určení, zda je typ definicí obecného typu.

  Console::WriteLine("  Is this a generic type? {0}",
    t->IsGenericType);
  Console::WriteLine("  Is this a generic type definition? {0}",
    t->IsGenericTypeDefinition);
  
  Console.WriteLine("  Is this a generic type? {0}",
    t.IsGenericType);
  Console.WriteLine("  Is this a generic type definition? {0}",
    t.IsGenericTypeDefinition);
  
  Console.WriteLine("  Is this a generic type? " _
    & t.IsGenericType)
  Console.WriteLine("  Is this a generic type definition? " _
    & t.IsGenericTypeDefinition)
  
 3. Získejte pole, které obsahuje argumenty obecného typu, pomocí GetGenericArguments metody.

  array<Type^>^ typeParameters = t->GetGenericArguments();
  
  Type[] typeParameters = t.GetGenericArguments();
  
  Dim typeParameters() As Type = t.GetGenericArguments()
  
 4. Pro každý argument typu určete, zda se jedná o parametr typu (například v definici obecného typu) nebo typ, který byl zadán pro parametr typu (například v konstruovaném typu) pomocí IsGenericParameter Vlastnosti.

  Console::WriteLine("  List {0} type arguments:",
    typeParameters->Length);
  for each( Type^ tParam in typeParameters )
  {
    if (tParam->IsGenericParameter)
    {
      DisplayGenericParameter(tParam);
    }
    else
    {
      Console::WriteLine("   Type argument: {0}",
        tParam);
    }
  }
  
  Console.WriteLine("  List {0} type arguments:",
    typeParameters.Length);
  foreach( Type tParam in typeParameters )
  {
    if (tParam.IsGenericParameter)
    {
      DisplayGenericParameter(tParam);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("   Type argument: {0}",
        tParam);
    }
  }
  
  Console.WriteLine("  List {0} type arguments:", _
    typeParameters.Length)
  For Each tParam As Type In typeParameters
    If tParam.IsGenericParameter Then
      DisplayGenericParameter(tParam)
    Else
      Console.WriteLine("   Type argument: {0}", _
        tParam)
    End If
  Next
  
 5. V systému typů je parametr obecného typu reprezentován instancí Type , stejně jako běžné typy. Následující kód zobrazuje název a umístění parametru Type objektu, který představuje parametr obecného typu. Pozice parametru je sem triviální informace; je mnohem zajímavější při zkoumání parametru typu, který byl použit jako argument typu jiného obecného typu.

  static void DisplayGenericParameter(Type^ tp)
  {
    Console::WriteLine("   Type parameter: {0} position {1}",
      tp->Name, tp->GenericParameterPosition);
  
  private static void DisplayGenericParameter(Type tp)
  {
    Console.WriteLine("   Type parameter: {0} position {1}",
      tp.Name, tp.GenericParameterPosition);
  
  Private Shared Sub DisplayGenericParameter(ByVal tp As Type)
    Console.WriteLine("   Type parameter: {0} position {1}", _
      tp.Name, tp.GenericParameterPosition)
  
 6. Určete omezení základního typu a omezení rozhraní parametru obecného typu pomocí GetGenericParameterConstraints metody pro získání všech omezení v jednom poli. Omezení nejsou zaručena v žádném konkrétním pořadí.

  Type^ classConstraint = nullptr;
  
  for each(Type^ iConstraint in tp->GetGenericParameterConstraints())
  {
    if (iConstraint->IsInterface)
    {
      Console::WriteLine("     Interface constraint: {0}",
        iConstraint);
    }
  }
  
  if (classConstraint != nullptr)
  {
    Console::WriteLine("     Base type constraint: {0}",
      tp->BaseType);
  }
  else
    Console::WriteLine("     Base type constraint: None");
  
  Type classConstraint = null;
  
  foreach(Type iConstraint in tp.GetGenericParameterConstraints())
  {
    if (iConstraint.IsInterface)
    {
      Console.WriteLine("     Interface constraint: {0}",
        iConstraint);
    }
  }
  
  if (classConstraint != null)
  {
    Console.WriteLine("     Base type constraint: {0}",
      tp.BaseType);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("     Base type constraint: None");
  }
  
  Dim classConstraint As Type = Nothing
  
  For Each iConstraint As Type In tp.GetGenericParameterConstraints()
    If iConstraint.IsInterface Then
      Console.WriteLine("     Interface constraint: {0}", _
        iConstraint)
    End If
  Next
  
  If classConstraint IsNot Nothing Then
    Console.WriteLine("     Base type constraint: {0}", _
      tp.BaseType)
  Else
    Console.WriteLine("     Base type constraint: None")
  End If
  
 7. Použijte GenericParameterAttributes vlastnost pro zjištění speciálních omezení parametru typu, jako je třeba vyžadování typu odkazu. Vlastnost také obsahuje hodnoty, které reprezentují odchylku, které lze odmaskovat, jak je znázorněno v následujícím kódu.

  GenericParameterAttributes sConstraints =
    tp->GenericParameterAttributes &
    GenericParameterAttributes::SpecialConstraintMask;
  
  GenericParameterAttributes sConstraints =
    tp.GenericParameterAttributes &
    GenericParameterAttributes.SpecialConstraintMask;
  
  Dim sConstraints As GenericParameterAttributes = _
    tp.GenericParameterAttributes And _
    GenericParameterAttributes.SpecialConstraintMask
  
 8. Speciální atributy omezení jsou příznaky a stejný příznak ( GenericParameterAttributes.None ), který představuje žádná zvláštní omezení, také nepředstavuje žádnou kovarianci nebo kontravariance. Proto je nutné použít k otestování některé z těchto podmínek příslušnou masku. V takovém případě použijte GenericParameterAttributes.SpecialConstraintMask k izolaci speciálních příznaků omezení.

  if (sConstraints == GenericParameterAttributes::None)
  {
    Console::WriteLine("     No special constraints.");
  }
  else
  {
    if (GenericParameterAttributes::None != (sConstraints &
      GenericParameterAttributes::DefaultConstructorConstraint))
    {
      Console::WriteLine("     Must have a parameterless constructor.");
    }
    if (GenericParameterAttributes::None != (sConstraints &
      GenericParameterAttributes::ReferenceTypeConstraint))
    {
      Console::WriteLine("     Must be a reference type.");
    }
    if (GenericParameterAttributes::None != (sConstraints &
      GenericParameterAttributes::NotNullableValueTypeConstraint))
    {
      Console::WriteLine("     Must be a non-nullable value type.");
    }
  }
  
  if (sConstraints == GenericParameterAttributes.None)
  {
    Console.WriteLine("     No special constraints.");
  }
  else
  {
    if (GenericParameterAttributes.None != (sConstraints &
      GenericParameterAttributes.DefaultConstructorConstraint))
    {
      Console.WriteLine("     Must have a parameterless constructor.");
    }
    if (GenericParameterAttributes.None != (sConstraints &
      GenericParameterAttributes.ReferenceTypeConstraint))
    {
      Console.WriteLine("     Must be a reference type.");
    }
    if (GenericParameterAttributes.None != (sConstraints &
      GenericParameterAttributes.NotNullableValueTypeConstraint))
    {
      Console.WriteLine("     Must be a non-nullable value type.");
    }
  }
  
  If sConstraints = GenericParameterAttributes.None Then
    Console.WriteLine("     No special constraints.")
  Else
    If GenericParameterAttributes.None <> (sConstraints And _
      GenericParameterAttributes.DefaultConstructorConstraint) Then
      Console.WriteLine("     Must have a parameterless constructor.")
    End If
    If GenericParameterAttributes.None <> (sConstraints And _
      GenericParameterAttributes.ReferenceTypeConstraint) Then
      Console.WriteLine("     Must be a reference type.")
    End If
    If GenericParameterAttributes.None <> (sConstraints And _
      GenericParameterAttributes.NotNullableValueTypeConstraint) Then
      Console.WriteLine("     Must be a non-nullable value type.")
    End If
  End If
  

Konstrukce instance obecného typu

Obecný typ je jako šablona. Instance se nedají vytvořit, pokud neurčíte reálné typy pro své parametry obecného typu. K tomu v době běhu pomocí reflexe vyžaduje MakeGenericType metodu.

Vytvoření instance obecného typu

 1. Získat Type objekt, který představuje obecný typ. Následující kód získá obecný typ Dictionary<TKey,TValue> dvěma různými způsoby: pomocí Type.GetType(String) přetížení metody s řetězcem, který popisuje typ a voláním GetGenericTypeDefinition metody na vytvořeném typu Dictionary\<String, Example> ( Dictionary(Of String, Example) v Visual Basic). MakeGenericTypeMetoda vyžaduje definici obecného typu.

  // Use the typeid keyword to create the generic type
  // definition directly.
  Type^ d1 = Dictionary::typeid;
  
  // You can also obtain the generic type definition from a
  // constructed class. In this case, the constructed class
  // is a dictionary of Example objects, with String keys.
  Dictionary<String^, Example^>^ d2 = gcnew Dictionary<String^, Example^>();
  // Get a Type object that represents the constructed type,
  // and from that get the generic type definition. The
  // variables d1 and d4 contain the same type.
  Type^ d3 = d2->GetType();
  Type^ d4 = d3->GetGenericTypeDefinition();
  
  // Use the typeof operator to create the generic type
  // definition directly. To specify the generic type definition,
  // omit the type arguments but retain the comma that separates
  // them.
  Type d1 = typeof(Dictionary<,>);
  
  // You can also obtain the generic type definition from a
  // constructed class. In this case, the constructed class
  // is a dictionary of Example objects, with String keys.
  Dictionary<string, Example> d2 = new Dictionary<string, Example>();
  // Get a Type object that represents the constructed type,
  // and from that get the generic type definition. The
  // variables d1 and d4 contain the same type.
  Type d3 = d2.GetType();
  Type d4 = d3.GetGenericTypeDefinition();
  
  ' Use the GetType operator to create the generic type 
  ' definition directly. To specify the generic type definition,
  ' omit the type arguments but retain the comma that separates
  ' them.
  Dim d1 As Type = GetType(Dictionary(Of ,))
  
  ' You can also obtain the generic type definition from a
  ' constructed class. In this case, the constructed class
  ' is a dictionary of Example objects, with String keys.
  Dim d2 As New Dictionary(Of String, Example)
  ' Get a Type object that represents the constructed type,
  ' and from that get the generic type definition. The 
  ' variables d1 and d4 contain the same type.
  Dim d3 As Type = d2.GetType()
  Dim d4 As Type = d3.GetGenericTypeDefinition()
  
 2. Sestavte pole argumentů typu, které mají být nahrazeny parametry typu. Pole musí obsahovat správný počet Type objektů ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu parametrů typu. V tomto případě je klíč (parametr prvního typu) typu String a hodnoty ve slovníku jsou instancemi třídy s názvem Example .

  array<Type^>^ typeArgs = {String::typeid, Example::typeid};
  
  Type[] typeArgs = {typeof(string), typeof(Example)};
  
  Dim typeArgs() As Type = _
    {GetType(String), GetType(Example)}
  
 3. Zavolejte MakeGenericType metodu pro svázání argumentů typu s parametry typu a vytvořte typ.

  Type^ constructed = d1->MakeGenericType(typeArgs);
  
  Type constructed = d1.MakeGenericType(typeArgs);
  
  Dim constructed As Type = _
    d1.MakeGenericType(typeArgs)
  
 4. Použijte CreateInstance(Type) přetížení metody k vytvoření objektu konstruovaného typu. Následující kód ukládá dvě instance Example třídy ve výsledném Dictionary<String, Example> objektu.

  Object^ o = Activator::CreateInstance(constructed);
  
  object o = Activator.CreateInstance(constructed);
  
  Dim o As Object = Activator.CreateInstance(constructed)
  

Příklad

Následující příklad kódu definuje DisplayGenericType metodu pro prohlédnutí definice obecných typů a vytvořené typy používané v kódu a zobrazení jejich informací. DisplayGenericTypeMetoda ukazuje, jak použít IsGenericType vlastnosti, a IsGenericParameter GenericParameterPosition a GetGenericArguments metodu.

Příklad také definuje DisplayGenericParameter metodu pro prověření parametru obecného typu a zobrazení jeho omezení.

Příklad kódu definuje sadu typů testů, včetně obecného typu, který ilustruje omezení parametrů typu a ukazuje, jak zobrazit informace o těchto typech.

Příklad vytvoří typ z Dictionary<TKey,TValue> třídy vytvořením pole argumentů typu a voláním MakeGenericType metody. program porovná Type objekt vytvořený pomocí MakeGenericType Type objektu získaného pomocí objektu typeof ( GetType v Visual Basic), který demonstruje, že jsou stejné. Podobně program používá GetGenericTypeDefinition metodu k získání definice obecného typu konstruovaného typu a porovná ho s Type objektem reprezentujícím Dictionary<TKey,TValue> třídu.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::Collections::Generic;
using namespace System::Security::Permissions;

// Define an example interface.
public interface class ITestArgument {};

// Define an example base class.
public ref class TestBase {};

// Define a generic class with one parameter. The parameter
// has three constraints: It must inherit TestBase, it must
// implement ITestArgument, and it must have a parameterless
// constructor.

generic<class T>
  where T : TestBase, ITestArgument, gcnew()
public ref class Test {};

// Define a class that meets the constraints on the type
// parameter of class Test.
public ref class TestArgument : TestBase, ITestArgument
{
public:
  TestArgument() {}
};

public ref class Example
{
  // The following method displays information about a generic
  // type.
private:
  static void DisplayGenericType(Type^ t)
  {
    Console::WriteLine("\r\n {0}", t);
    Console::WriteLine("  Is this a generic type? {0}",
      t->IsGenericType);
    Console::WriteLine("  Is this a generic type definition? {0}",
      t->IsGenericTypeDefinition);

    // Get the generic type parameters or type arguments.
    array<Type^>^ typeParameters = t->GetGenericArguments();

    Console::WriteLine("  List {0} type arguments:",
      typeParameters->Length);
    for each( Type^ tParam in typeParameters )
    {
      if (tParam->IsGenericParameter)
      {
        DisplayGenericParameter(tParam);
      }
      else
      {
        Console::WriteLine("   Type argument: {0}",
          tParam);
      }
    }
  }

  // The following method displays information about a generic
  // type parameter. Generic type parameters are represented by
  // instances of System.Type, just like ordinary types.
  static void DisplayGenericParameter(Type^ tp)
  {
    Console::WriteLine("   Type parameter: {0} position {1}",
      tp->Name, tp->GenericParameterPosition);

    Type^ classConstraint = nullptr;

    for each(Type^ iConstraint in tp->GetGenericParameterConstraints())
    {
      if (iConstraint->IsInterface)
      {
        Console::WriteLine("     Interface constraint: {0}",
          iConstraint);
      }
    }

    if (classConstraint != nullptr)
    {
      Console::WriteLine("     Base type constraint: {0}",
        tp->BaseType);
    }
    else
      Console::WriteLine("     Base type constraint: None");

    GenericParameterAttributes sConstraints =
      tp->GenericParameterAttributes &
      GenericParameterAttributes::SpecialConstraintMask;

    if (sConstraints == GenericParameterAttributes::None)
    {
      Console::WriteLine("     No special constraints.");
    }
    else
    {
      if (GenericParameterAttributes::None != (sConstraints &
        GenericParameterAttributes::DefaultConstructorConstraint))
      {
        Console::WriteLine("     Must have a parameterless constructor.");
      }
      if (GenericParameterAttributes::None != (sConstraints &
        GenericParameterAttributes::ReferenceTypeConstraint))
      {
        Console::WriteLine("     Must be a reference type.");
      }
      if (GenericParameterAttributes::None != (sConstraints &
        GenericParameterAttributes::NotNullableValueTypeConstraint))
      {
        Console::WriteLine("     Must be a non-nullable value type.");
      }
    }
  }

public:
  [PermissionSetAttribute(SecurityAction::Demand, Name="FullTrust")]
  static void Main()
  {
    // Two ways to get a Type object that represents the generic
    // type definition of the Dictionary class.
    //
    // Use the typeid keyword to create the generic type
    // definition directly.
    Type^ d1 = Dictionary::typeid;

    // You can also obtain the generic type definition from a
    // constructed class. In this case, the constructed class
    // is a dictionary of Example objects, with String keys.
    Dictionary<String^, Example^>^ d2 = gcnew Dictionary<String^, Example^>();
    // Get a Type object that represents the constructed type,
    // and from that get the generic type definition. The
    // variables d1 and d4 contain the same type.
    Type^ d3 = d2->GetType();
    Type^ d4 = d3->GetGenericTypeDefinition();

    // Display information for the generic type definition, and
    // for the constructed type Dictionary<String, Example>.
    DisplayGenericType(d1);
    DisplayGenericType(d2->GetType());

    // Construct an array of type arguments to substitute for
    // the type parameters of the generic Dictionary class.
    // The array must contain the correct number of types, in
    // the same order that they appear in the type parameter
    // list of Dictionary. The key (first type parameter)
    // is of type string, and the type to be contained in the
    // dictionary is Example.
    array<Type^>^ typeArgs = {String::typeid, Example::typeid};

    // Construct the type Dictionary<String, Example>.
    Type^ constructed = d1->MakeGenericType(typeArgs);

    DisplayGenericType(constructed);

    Object^ o = Activator::CreateInstance(constructed);

    Console::WriteLine("\r\nCompare types obtained by different methods:");
    Console::WriteLine("  Are the constructed types equal? {0}",
      (d2->GetType()==constructed));
    Console::WriteLine("  Are the generic definitions equal? {0}",
      (d1==constructed->GetGenericTypeDefinition()));

    // Demonstrate the DisplayGenericType and
    // DisplayGenericParameter methods with the Test class
    // defined above. This shows base, interface, and special
    // constraints.
    DisplayGenericType(Test::typeid);
  }
};

int main()
{
  Example::Main();
}
using System;
using System.Reflection;
using System.Collections.Generic;
using System.Security.Permissions;

// Define an example interface.
public interface ITestArgument {}

// Define an example base class.
public class TestBase {}

// Define a generic class with one parameter. The parameter
// has three constraints: It must inherit TestBase, it must
// implement ITestArgument, and it must have a parameterless
// constructor.
public class Test<T> where T : TestBase, ITestArgument, new() {}

// Define a class that meets the constraints on the type
// parameter of class Test.
public class TestArgument : TestBase, ITestArgument
{
  public TestArgument() {}
}

public class Example
{
  // The following method displays information about a generic
  // type.
  private static void DisplayGenericType(Type t)
  {
    Console.WriteLine("\r\n {0}", t);
    Console.WriteLine("  Is this a generic type? {0}",
      t.IsGenericType);
    Console.WriteLine("  Is this a generic type definition? {0}",
      t.IsGenericTypeDefinition);

    // Get the generic type parameters or type arguments.
    Type[] typeParameters = t.GetGenericArguments();

    Console.WriteLine("  List {0} type arguments:",
      typeParameters.Length);
    foreach( Type tParam in typeParameters )
    {
      if (tParam.IsGenericParameter)
      {
        DisplayGenericParameter(tParam);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("   Type argument: {0}",
          tParam);
      }
    }
  }

  // The following method displays information about a generic
  // type parameter. Generic type parameters are represented by
  // instances of System.Type, just like ordinary types.
  private static void DisplayGenericParameter(Type tp)
  {
    Console.WriteLine("   Type parameter: {0} position {1}",
      tp.Name, tp.GenericParameterPosition);

    Type classConstraint = null;

    foreach(Type iConstraint in tp.GetGenericParameterConstraints())
    {
      if (iConstraint.IsInterface)
      {
        Console.WriteLine("     Interface constraint: {0}",
          iConstraint);
      }
    }

    if (classConstraint != null)
    {
      Console.WriteLine("     Base type constraint: {0}",
        tp.BaseType);
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("     Base type constraint: None");
    }

    GenericParameterAttributes sConstraints =
      tp.GenericParameterAttributes &
      GenericParameterAttributes.SpecialConstraintMask;

    if (sConstraints == GenericParameterAttributes.None)
    {
      Console.WriteLine("     No special constraints.");
    }
    else
    {
      if (GenericParameterAttributes.None != (sConstraints &
        GenericParameterAttributes.DefaultConstructorConstraint))
      {
        Console.WriteLine("     Must have a parameterless constructor.");
      }
      if (GenericParameterAttributes.None != (sConstraints &
        GenericParameterAttributes.ReferenceTypeConstraint))
      {
        Console.WriteLine("     Must be a reference type.");
      }
      if (GenericParameterAttributes.None != (sConstraints &
        GenericParameterAttributes.NotNullableValueTypeConstraint))
      {
        Console.WriteLine("     Must be a non-nullable value type.");
      }
    }
  }

  [PermissionSetAttribute(SecurityAction.Demand, Name="FullTrust")]
  public static void Main()
  {
    // Two ways to get a Type object that represents the generic
    // type definition of the Dictionary class.
    //
    // Use the typeof operator to create the generic type
    // definition directly. To specify the generic type definition,
    // omit the type arguments but retain the comma that separates
    // them.
    Type d1 = typeof(Dictionary<,>);

    // You can also obtain the generic type definition from a
    // constructed class. In this case, the constructed class
    // is a dictionary of Example objects, with String keys.
    Dictionary<string, Example> d2 = new Dictionary<string, Example>();
    // Get a Type object that represents the constructed type,
    // and from that get the generic type definition. The
    // variables d1 and d4 contain the same type.
    Type d3 = d2.GetType();
    Type d4 = d3.GetGenericTypeDefinition();

    // Display information for the generic type definition, and
    // for the constructed type Dictionary<String, Example>.
    DisplayGenericType(d1);
    DisplayGenericType(d2.GetType());

    // Construct an array of type arguments to substitute for
    // the type parameters of the generic Dictionary class.
    // The array must contain the correct number of types, in
    // the same order that they appear in the type parameter
    // list of Dictionary. The key (first type parameter)
    // is of type string, and the type to be contained in the
    // dictionary is Example.
    Type[] typeArgs = {typeof(string), typeof(Example)};

    // Construct the type Dictionary<String, Example>.
    Type constructed = d1.MakeGenericType(typeArgs);

    DisplayGenericType(constructed);

    object o = Activator.CreateInstance(constructed);

    Console.WriteLine("\r\nCompare types obtained by different methods:");
    Console.WriteLine("  Are the constructed types equal? {0}",
      (d2.GetType()==constructed));
    Console.WriteLine("  Are the generic definitions equal? {0}",
      (d1==constructed.GetGenericTypeDefinition()));

    // Demonstrate the DisplayGenericType and
    // DisplayGenericParameter methods with the Test class
    // defined above. This shows base, interface, and special
    // constraints.
    DisplayGenericType(typeof(Test<>));
  }
}
Imports System.Reflection
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Security.Permissions

' Define an example interface.
Public Interface ITestArgument
End Interface

' Define an example base class.
Public Class TestBase
End Class

' Define a generic class with one parameter. The parameter
' has three constraints: It must inherit TestBase, it must
' implement ITestArgument, and it must have a parameterless
' constructor.
Public Class Test(Of T As {TestBase, ITestArgument, New})
End Class

' Define a class that meets the constraints on the type
' parameter of class Test.
Public Class TestArgument
  Inherits TestBase
  Implements ITestArgument
  Public Sub New()
  End Sub
End Class

Public Class Example
  ' The following method displays information about a generic
  ' type.
  Private Shared Sub DisplayGenericType(ByVal t As Type)
    Console.WriteLine(vbCrLf & t.ToString())
    Console.WriteLine("  Is this a generic type? " _
      & t.IsGenericType)
    Console.WriteLine("  Is this a generic type definition? " _
      & t.IsGenericTypeDefinition)

    ' Get the generic type parameters or type arguments.
    Dim typeParameters() As Type = t.GetGenericArguments()

    Console.WriteLine("  List {0} type arguments:", _
      typeParameters.Length)
    For Each tParam As Type In typeParameters
      If tParam.IsGenericParameter Then
        DisplayGenericParameter(tParam)
      Else
        Console.WriteLine("   Type argument: {0}", _
          tParam)
      End If
    Next
  End Sub

  ' The following method displays information about a generic
  ' type parameter. Generic type parameters are represented by
  ' instances of System.Type, just like ordinary types.
  Private Shared Sub DisplayGenericParameter(ByVal tp As Type)
    Console.WriteLine("   Type parameter: {0} position {1}", _
      tp.Name, tp.GenericParameterPosition)

    Dim classConstraint As Type = Nothing

    For Each iConstraint As Type In tp.GetGenericParameterConstraints()
      If iConstraint.IsInterface Then
        Console.WriteLine("     Interface constraint: {0}", _
          iConstraint)
      End If
    Next

    If classConstraint IsNot Nothing Then
      Console.WriteLine("     Base type constraint: {0}", _
        tp.BaseType)
    Else
      Console.WriteLine("     Base type constraint: None")
    End If

    Dim sConstraints As GenericParameterAttributes = _
      tp.GenericParameterAttributes And _
      GenericParameterAttributes.SpecialConstraintMask
    If sConstraints = GenericParameterAttributes.None Then
      Console.WriteLine("     No special constraints.")
    Else
      If GenericParameterAttributes.None <> (sConstraints And _
        GenericParameterAttributes.DefaultConstructorConstraint) Then
        Console.WriteLine("     Must have a parameterless constructor.")
      End If
      If GenericParameterAttributes.None <> (sConstraints And _
        GenericParameterAttributes.ReferenceTypeConstraint) Then
        Console.WriteLine("     Must be a reference type.")
      End If
      If GenericParameterAttributes.None <> (sConstraints And _
        GenericParameterAttributes.NotNullableValueTypeConstraint) Then
        Console.WriteLine("     Must be a non-nullable value type.")
      End If
    End If
  End Sub

  <PermissionSetAttribute(SecurityAction.Demand, Name:="FullTrust")> _
  Public Shared Sub Main()
    ' Two ways to get a Type object that represents the generic
    ' type definition of the Dictionary class. 
    '
    ' Use the GetType operator to create the generic type 
    ' definition directly. To specify the generic type definition,
    ' omit the type arguments but retain the comma that separates
    ' them.
    Dim d1 As Type = GetType(Dictionary(Of ,))

    ' You can also obtain the generic type definition from a
    ' constructed class. In this case, the constructed class
    ' is a dictionary of Example objects, with String keys.
    Dim d2 As New Dictionary(Of String, Example)
    ' Get a Type object that represents the constructed type,
    ' and from that get the generic type definition. The 
    ' variables d1 and d4 contain the same type.
    Dim d3 As Type = d2.GetType()
    Dim d4 As Type = d3.GetGenericTypeDefinition()

    ' Display information for the generic type definition, and
    ' for the constructed type Dictionary(Of String, Example).
    DisplayGenericType(d1)
    DisplayGenericType(d2.GetType())

    ' Construct an array of type arguments to substitute for 
    ' the type parameters of the generic Dictionary class.
    ' The array must contain the correct number of types, in 
    ' the same order that they appear in the type parameter 
    ' list of Dictionary. The key (first type parameter)
    ' is of type string, and the type to be contained in the
    ' dictionary is Example.
    Dim typeArgs() As Type = _
      {GetType(String), GetType(Example)}

    ' Construct the type Dictionary(Of String, Example).
    Dim constructed As Type = _
      d1.MakeGenericType(typeArgs)

    DisplayGenericType(constructed)

    Dim o As Object = Activator.CreateInstance(constructed)

    Console.WriteLine(vbCrLf & _
      "Compare types obtained by different methods:")
    Console.WriteLine("  Are the constructed types equal? " _
      & (d2.GetType() Is constructed))
    Console.WriteLine("  Are the generic definitions equal? " _
      & (d1 Is constructed.GetGenericTypeDefinition()))

    ' Demonstrate the DisplayGenericType and 
    ' DisplayGenericParameter methods with the Test class 
    ' defined above. This shows base, interface, and special
    ' constraints.
    DisplayGenericType(GetType(Test(Of )))
  End Sub
End Class

Viz také