Postupy: Čtení textu ze souboruHow to: Read text from a file

Následující příklady znázorňují způsob synchronního a asynchronního čtení textu z textového souboru pomocí rozhraní .NET pro aplikace klasické pracovní plochy.The following examples show how to read text synchronously and asynchronously from a text file using .NET for desktop apps. V obou příkladech je při vytváření instance třídy StreamReader třídu, zadejte relativní nebo absolutní cesta k souboru.In both examples, when you create the instance of the StreamReader class, you provide the relative or absolute path to the file.

Poznámka

Tyto příklady kódu se nevztahují na vývoj pro aplikace pro Universal Windows (UPW), protože modul Windows Runtime poskytuje různé stream typy pro čtení a zápis do souborů.These code examples do not apply to developing for Universal Windows (UWP) apps, because the Windows Runtime provides different stream types for reading and writing to files. Příklad, který znázorňuje způsob čtení textu ze souboru v aplikaci UWP, naleznete v tématu rychlý start: Čtení a zápis do souborů.For an example that shows how to read text from a file in a UWP app, see Quickstart: Reading and writing files. Příklady, které ukazují, jak k převodu mezi datovými proudy rozhraní .NET Framework a datovými proudy Windows Runtime naleznete v tématu jak: Převod mezi datovými proudy rozhraní .NET Framework a datovými proudy Windows Runtime.For examples that show how to convert between .NET Framework streams and Windows Runtime streams, see How to: Convert between .NET Framework streams and Windows Runtime streams.

Příklad: Synchronní číst v konzolové aplikaciExample: Synchronous read in a console app

Následující příklad ukazuje operaci synchronního čtení v rámci konzolové aplikace.The following example shows a synchronous read operation within a console app. Tento příklad otevře textový soubor pomocí čtečku datového proudu, zkopíruje obsah na řetězec a vypíše řetězec do konzoly.This example opens the text file using a stream reader, copies the contents to a string, and outputs the string to the console.

Důležité

Příklad předpokládá, že soubor s názvem TestFile.txt již existuje ve stejné složce jako aplikace.The example assumes that a file named TestFile.txt already exists in the same folder as the app.

using System;
using System.IO;

class Test
{
  public static void Main()
  {
    try
    {  // Open the text file using a stream reader.
      using (StreamReader sr = new StreamReader("TestFile.txt"))
      {
      // Read the stream to a string, and write the string to the console.
        String line = sr.ReadToEnd();
        Console.WriteLine(line);
      }
    }
    catch (IOException e)
    {
      Console.WriteLine("The file could not be read:");
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
  }
}
Imports System.IO

Class Test
  Public Shared Sub Main()
    Try
      ' Open the file using a stream reader.
      Using sr As New StreamReader("TestFile.txt")
        ' Read the stream to a string and write the string to the console.
        Dim line = sr.ReadToEnd()
        Console.WriteLine(line)
      End Using
    Catch e As IOException
      Console.WriteLine("The file could not be read:")
      Console.WriteLine(e.Message)
    End Try
  End Sub
End Class

Příklad: Asynchronní čtení v aplikaci WPFExample: Asynchronous read in a WPF app

Následující příklad ukazuje operaci asynchronního čtení v aplikaci Windows Presentation Foundation (WPF).The following example shows an asynchronous read operation in a Windows Presentation Foundation (WPF) app.

Důležité

Příklad předpokládá, že soubor s názvem TestFile.txt již existuje ve stejné složce jako aplikace.The example assumes that a file named TestFile.txt already exists in the same folder as the app.

using System;
using System.IO;
using System.Windows;

namespace TextFiles
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      try
      {
        using (StreamReader sr = new StreamReader("TestFile.txt"))
        {
          string line = await sr.ReadToEndAsync();
          ResultBlock.Text = line;
        }
      }
      catch (FileNotFoundException ex)
      {
        ResultBlock.Text = ex.Message;
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Windows

''' <summary>
''' Interaction logic for MainWindow.xaml
''' </summary>

Partial Public Class MainWindow
  Inherits Window
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub

  Private Async Sub MainWindow_Loaded(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    Try
      Using sr As StreamReader = New StreamReader("TestFile.txt")
        Dim line = Await sr.ReadToEndAsync()
        ResultBlock.Text = line
      End Using
    Catch ex As FileNotFoundException
      ResultBlock.Text = ex.Message
    End Try
  End Sub
End Class

Viz také:See also