Seznámení s aplikací Marketing

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

V tomto úvodu k aplikaci Dynamics 365 for Marketing je vysvětleno, jak ji vyhledat a spustit a jak pracovat s často používanými prvky uživatelského rozhraní, včetně seznamů, formulářů a obchodních procesů.

Plně responzivní aplikace postavená na novém sjednoceném rozhraní

Aplikace Dynamics 365 for Marketing je vystavena tak, aby běžela výhradně na novém sjednoceném rozhraní pro aplikace Dynamics 365. Sjednocené rozhraní využívá principy návrhu responzivních webů a nabízí optimální zobrazení a interakci pro jakékoliv zařízení, bez ohledu na velikost obrazovky nebo orientaci. Není třeba instalovat na každé zařízení speciálního klienta nebo přepnout na jiný web podle toho, jaké zařízení používáte.

Mnoho aplikací Dynamics 365 podporuje jak nové sjednocené rozhraní, tak rozhraní webového klienta, ale téměř všechny se přesouvají na sjednocené rozhraní. Některé funkce správy a přizpůsobení a některé integrované funkce uživatele mohou vyžadovat, abyste se čas od času přepnuli na aplikaci webového klienta, ale brzy budou všechny funkce dostupné na sjednoceném rozhraní.

Poznámka

Marketing obvykle sdílí data s jinými aplikacemi Dynamics 365 běžícími na stejné instanci a využívá mnoho stejných entit databáze, jako jsou kontakty, zájemci, obchodní vztahy atd. Některé funkce specifické pro Marketing, jako je zobrazení analýz a přehledů z marketingových aktivit, vyžadují sjednocené rozhraní. Nebudou tudíž zobrazovat žádná data, pokud budete nahlížet na tyto entity v aplikacích webového klienta.

Další informace: O sjednoceném rozhraní

Řešení Dynamics 365 je tvořeno aplikacemi, oblastmi a entitami.

  • Aplikace Dynamics 365 poskytuje kolekci funkcí pro realizaci aktivit, jako jsou marketing, prodej nebo finance. Řešení Dynamics 365 je zpravidla licencováno na úrovni aplikací. Příkladem takové aplikace je Dynamics 365 for Marketing. K navigaci mezi aplikacemi řešení Dynamics 365, které jsou dostupné pro vaši organizaci, slouží nabídka výběru aplikací.

  • Pracovní oblast je součást aplikace vyhrazená pro určitou funkci, jako je správa akcí, online marketing nebo správa. Každá pracovní oblast poskytuje cílovou kolekci entit pro práci v této oblasti. V některých případech se stejná entita objevuje ve více než jedné oblasti (nebo dokonce ve více než jedné aplikaci řešení Dynamics 365). Například entity kontaktů a řídicích panelů se objevují v různých aplikacích řešení Dynamics 365 a pracovních oblastech. K navigaci mezi pracovními oblastmi aktuální aplikace slouží nabídka pracovních oblastí.

  • Entity představují specifický typ dat, jako jsou kontakty, zájemci, e-mailové zprávy nebo cesty zákazníka. Entity používají strukturovaný formát dat, který definuje kolekci polí dostupných pro entitu. Každá entita se skládá z kolekce jednotlivých záznamů. Například v případě entity kontaktů každý záznam popisuje jednu osobu a každý záznam zahrnuje kolekci polí, jako jsou křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa. Entity za normálních okolností poskytují dvě zobrazení: zobrazení seznamu, což je zpravidla tabulka obsahující dostupné záznamy, a zobrazení formuláře, které zobrazuje veškerá dostupná data a nastavení pro jeden záznam. K přecházení mezi entitami v aktuální pracovní oblasti slouží postranní navigační panel.

Přecházení mezi aplikacemi

K přepínání mezi aplikací Marketing a dalšími aplikacemi řešení Dynamics 365 slouží nabídka výběru aplikací.

Nabídka výběru aplikací

Rozsah aplikací uvedených v nabídce výběru aplikací bude záviset na tom, na které aplikace máte licenci. Po instalaci aplikace Marketing budete mít minimálně následující tři aplikace:

  • Marketing: Zajišťuje přístup ke všem základním marketingovým funkcím, včetně pracovních oblastí Marketing, Akce, Nastavení a Školení.
  • Průzkumy: Umožňuje vytvářet průzkumy, které můžete používat společně s marketingovými e-maily, cestami zákazníka a akcemi. Průzkumy jsou poskytovány aplikací Hlas zákazníka pro Dynamics 365, která je také dostupná pro použití s dalšími produkty řešení Dynamics 365. K zachování široké kompatibility používá nepatrně odlišné uživatelské rozhraní než aplikace Marketing, a proto je zde uvedena odděleně jako samostatná aplikace. Další informace: Vytváření a pořádání online průzkumů
  • Dynamics 365 – vlastní: Tato aplikace kombinuje funkce z mnoha různých aplikací řešení Dynamics 365 for Customer Engagement, na které máte licenci, do jediné navigační struktury (ale většina funkcí pro koncové uživatele aplikace Dynamics 365 for Marketing zde obsažena není). Používá podobné rozhraní jako aplikace Průzkumy. Správci a zejména úpravci mohou upřednostňovat práci v tomto prostředí před používáním aplikace Dynamics 365 for Marketing, protože je zde dostupných více nastavení a jeho uživatelské rozhraní je popsáno v dokumentaci pro úpravce nebo v dokumentaci portálů. Další informace: Komunikace se zákazníky online pomocí portálů, Přizpůsobení aplikace Dynamics 365 for MarketingPříručka pro správce Dynamics 365 Customer Engagement

Všechny aplikace uvedené v nabídce výběru aplikací využívají navzájem stejnou databázi, takže nastavení provedená v jedné aplikaci (včetně nastavení pro přizpůsobení, správu uživatelů, akce, LinkedIn Lead Gen, Hlas zákazníka a další) ovlivní všechny ostatní aplikace.

Přecházení mezi entitami, záznamy a pracovními oblastmi

V aplikaci Dynamics 365 for Marketing se můžete snadno zorientovat a vracet ke svým oblíbeným nebo nejčastěji používaným záznamům.

Navigační panel je obvykle ukotven a umístěn stranou, ale přesto poskytuje rychlé odkazy na často používané funkce.

Navigační ovládací prvky, kompaktní zobrazení

Rozbalením navigačního panelu získáte snadný přístup ke všem funkcím a pracovním oblastem.

Navigační ovládací prvky, rozbalené zobrazení

Práce se zobrazeními seznamů

Při prvním otevření entity obvykle uvidíte zobrazení seznamu obsahující seznam záznamů dané entity, zformátovaný jako tabulka. Pokud například otevřete entitu kontaktů, zobrazí se seznam jednotlivých kontaktů.

Typické zobrazení seznamu

Zde můžete provádět následující operace:

  • Seřazení seznamu: Výběrem záhlaví sloupce seřadíte seznam podle hodnot v tomto sloupci. Při opětovném výběru záhlaví se seznam seřadí v opačném pořadí.
  • Vyhledání v seznamu: Zadáním textu do vyhledávacího pole nad seznamem zobrazíte pouze ty záznamy, které obsahují zadaný text.
  • Filtrování seznamu: Pokud chcete zobrazit pouze záznamy, jejichž název začíná určitým písmenem, vyberte požadované písmeno u spodního okraje seznamu (v poli, podle kterého je tento seznam momentálně seřazený).
  • Volba systémového zobrazení: Systémové zobrazení je předem nadefinováno tak, aby zobrazovalo často používaná zobrazení seznamů, jako jsou aktivní kontakty, úkoly, které vám byly přiřazeny, uzavření zájemci atd. Aktuální systémové zobrazení (na předchozím obrázku se jedná o Moje aktivní kontakty) je zobrazeno jako záhlaví nad seznamem. Pokud chcete změnit systémové zobrazení, vyberte šipku dolů vedle tohoto záhlaví a zvolte požadované zobrazení. Pokud chcete nastavit zobrazení jako výchozí, vyberte ikonu připínáčku vedle tohoto zobrazení.
  • Přechod na stránku v seznamu: Pokud seznam obsahuje více záznamů, než lze zobrazit na jedné stránce, použijte k procházení stránek oběma směry ovládací prvky stránkování, které se nacházejí u spodního okraje seznamu.
  • Vytváření záznamů: Výběrem možnosti Nový vytvoříte nový prázdný záznam.
  • Otevření záznamu: Výběrem libovolného záznamu v seznamu otevřete zobrazení záznamu, na které se zobrazí veškeré podrobnosti o daném záznamu.
  • Práce se záznamy: Pomocí příkazů na panelu příkazů můžete pracovat se záznamy uvedenými v seznamu a provádět s nimi odpovídající akce. Některé příkazy (jako je Odstranit) vyžadují, abyste nejprve pomocí zaškrtávacích políček v levém krajním sloupci vybrali jeden nebo více cílových záznamů, zatímco jiné příkazy pracují s celým seznamem. V závislosti na typu záznamů, se kterými pracujete, můžete exportovat seznam do sešitu aplikace Excel (případně vytvořeného podle šablony), otevřít grafy a řídicí panely a provádět další operace.

Práce se zobrazeními záznamů

Zobrazení záznamů ukazují veškeré podrobnosti o jednom záznamu a někdy také poskytují speciální funkce pro práci s ním. Zobrazení záznamu obvykle otevřete tak, že vyberete záznam v zobrazení seznamu, ale můžete ho také otevřít pomocí odkazu na příslušný záznam.

Typické zobrazení záznamu

Zde můžete provádět následující operace:

  • Práce se záznamem: Pomocí příkazů na panelu příkazů můžete pracovat s aktuálním záznamem nebo provést určitý úkol týkající se daného záznamu. Dostupné příkazy se liší podle typu záznamu, ale obvykle můžete panel příkazů použít k odstranění záznamu, aktualizaci stránky, odeslání e-mailu s odkazem na záznam, změně vlastníka záznamu nebo exportu záznamu pomocí šablony aplikace Word.
  • Volba zobrazení formuláře: Každé zobrazení formuláře poskytuje kolekci souvisejících polí záznamu a související funkce, jako jsou analytické nástroje či návrhář. Pro některé typy záznamů je k dispozici pouze jedno zobrazení, pro jiné několik. Aktuální zobrazení formuláře (když je dostupné) se zobrazí nad názvem záznamu, blízko horního okraje stránky. Pokud chcete změnit zobrazení formuláře, kliknutím na šipku dolů vedle názvu zobrazení formuláře otevřete nabídku a poté vyberte požadované nové zobrazení.
  • Zvolit kartu: Některá zobrazení záznamu jsou rozdělena do karet. Když jsou karty dostupné, jsou uvedené pod názvem záznamu. Výběrem názvu libovolné karty přejdete na příslušnou kartu. Každá karta poskytuje kolekci souvisejících polí záznamu.
  • Zjištění a úprava hodnot důležitých polí: Některá zobrazení záznamu zobrazují na panelu záhlaví několik obzvláště důležitých polí naproti názvu záznamu. Jedná se zpravidla o pole, která jsou zásadní pro práci se záznamy aktuálního typu (jako třeba jméno vlastníka záznamu).
  • Zobrazení a úprava hodnot všech polí: V hlavní části zobrazení záznamu najdete všechna pole, která se týkají aktuální karty, zobrazení formuláře a typu záznamu. Pole označená červenou hvězdičkou jsou povinná, takže pokud neobsahují platné hodnoty, záznam nelze uložit. Pole označená modrým znaménkem plus jsou obzvláště důležitá nebo doporučená, ale nejsou striktně vyžadovaná. Pole s ikonou zámku jsou určená pouze ke čtení a nelze je upravit.

Práce s obchodními procesy

Obchodní procesy umožňují každému dodržovat osvědčené postupy, a to i v situacích, ke kterým nedochází příliš často. Když jsou k dispozici, poskytují obchodní procesy časovou osu krok za krokem pro jednotlivé fáze procesu u horního okraje příslušného záznamu. Můžete otevřít nabídku pro aktivní fázi, zadat hodnoty do jednotlivých povinných polí a důležité obchodní údaje a poté vybrat další fázi, jakmile budete na ni přejít. Některé obchodní procesy (například telemarketingový skript) mohou být dokončeny za dobu, kterou trvá uskutečnění jednoho telefonního hovoru, zatímco jiné (jako je plánování akce) mohou trvat několik týdnů.

Typická obrazovka obchodního procesu

Viz také

Otevření upřesňujících nastavení