Použití systému přímých úprav k publikování obsahu

Pomocí editoru obsahu můžete upravovat text, vytvářet odkazy a zobrazovat obrázky na webové stránce.

Pokud chcete používat editor obsahu, musíte mít příslušná oprávnění. Navíc musí být obsah, který se má měnit, obsažen v šabloně stránky.

Chcete-li upravit obsah, vyberte položku Otevřít editor obsahu, přesuňte kurzor myši na obsah, který chcete upravit, a klikněte na modré tlačítko úprav, které se objeví v levém horním rohu.

Příkazy a ovládací prvky editoru obsahu

Panel nástrojů editoru má mnoho tlačítek, které vám pomohou s úpravami obsahu. Přesuňte ukazatel myši nad tlačítko a zobrazí se popisek funkce tlačítka. V následující tabulce jsou také další podrobnosti o dostupných tlačítkách. Ta jsou uvedena v pořadí, v jakém se zobrazují na panelu nástrojů.

Tlačítko Popis
Uložit Uloží změny provedené v obsahu a zavře editor.
Zrušit všechny změny Zruší všechny provedené změny a zavře editor.
Přepnout režim celé obrazovky Změní velikost editoru na velikost okna prohlížeče obsahujícího editor.
Tučné, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté Změní vybraný a také nově zadaný text na tučný, kurzívu, podtržený nebo přeškrtnutý.
Zarovnat vlevo, na střed, vpravo, úplně Zarovná vybraný i nově zadaný text doleva, na střed, doprava nebo úplně.
Směr zleva doprava, zprava doleva Změní směr psaného textu – zleva doprava nebo zprava doleva.
Upravit styl CSS Otevře dialogové okno pro rozhraní, které umožňuje úplnou kontrolu nad styly CSS vybraného textu i nově zadaného textu. Pokud si přejete nastavit styl jediného slova nebo vybraného textu, stačí vybrat text a potom v dialogu Upravit styl CSS vybrat možnost „Vložit rozsah při výběru“. Nadměrné používání vlastních stylů může výrazně snížit soulad vzhledu obsahu mezi stránkami. Doporučujeme použít tuto metodu pouze v případě, že je to nezbytně nutné.
Formát Změní vybraný text i nově zadaný text na vybraný předem definovaný styl.
Nápověda Otevře dialogové okno o TinyMCE.
Vyjmout, kopírovat, vložit Vyjme, zkopíruje nebo vloží vybraný text do schránky a ze schránky.
Vložit jako prostý text Vloží text ze schránky s odebraným veškerým formátováním a styly.
Vložit z Wordu Vloží text ze schránky a pokusí se zachovat formátování a styly, které pochází z aplikace Microsoft Word.
Najít, Najít/nahradit Otevře dialogové okno pro hledání obsahu a volitelně nahrazení nalezeného obsahu.
Vložit/odebrat odrážkový seznam, číslovaný seznam Vloží odrážkový nebo číslovaný seznam pro vybraný text nebo na textový kurzor, pokud již seznam není přítomen. Pokud již seznam existuje, bude odebrán.
Zmenšit, zvětšit odsazení Zmenší nebo zvětší odsazení textu nebo položky seznamu.
Bloková citace Umístí vybraný text nebo nově napsaný text do bloku nabídky.
Zpět, znovu Vrátí zpět předchozí změnu nebo zopakuje neprovedenou změnu. Vrátit zpět lze pouze změny, které byly provedeny od doby, kdy byl editor otevřen. Změny, které byly uloženy nebo zrušeny, nelze vrátit zpět ani provést znovu.
Vložit/upravit odkaz Vloží nebo upraví hypertextový odkaz pro vybraný text. Další informace o této funkci naleznete v níže uvedené části Vytvoření odkazu.
Zrušit odkaz Změní hypertextový odkaz zpět na text.
Vložit/upravit záložku Vloží nebo upraví odkaz záložky pro vybraný text.
Vložit/upravit obrázek Vloží nebo upraví obrázek do obsahu. Další informace o této funkci naleznete v níže uvedené části Vložení obrázku.
Vložit/upravit vložená média Vloží nebo upraví vložená média, jako jsou videa nebo aplikace.
Vyčistit komplikovaný kód Pokusí se odstranit neplatné značky, která mohou pocházet z vložení.
Upravit zdrojový kód HTML Otevře dialogové okno obsahující zdrojový kód HTML pro obsah. HTML lze z tohoto okna přímo upravit a aktualizovat. Toto dialogové okno neověřuje platnost HTML! Je vhodné, aby tuto funkci používali pouze uživatelé se znalostí HTML.
Vložit/upravit tabulku / sloučit buňky tabulky Vloží nebo upraví tabulky a jejich řádky, buňky a vlastnosti.
Vložit vodorovnou čáru Vloží vodorovnou čáru v místě textového kurzoru.
Odebrat formátování Odebere formátování a styl vybraného textu.
Zobrazit/skrýt vodítka / neviditelné prvky Zapne nebo vypne vodítka ohraničení tabulky a další neviditelné elementy.
Dolní index, horní index Změní vybraný a také nově zadaný text na dolní nebo horní index.
Vložit speciální znak Otevře dialogové okno obsahující speciální znaky a vloží vybraný znak na pozici textového kurzoru.

Poznámka

V režimu přes celou obrazovku nebudou tlačítka Uložit a Zrušit všechny změny k dispozici. Chcete-li provést uložení nebo zrušení, výběrem možnosti Přepnout režim přes celou obrazovku se vraťte do normálního režimu, kde jsou tlačítka k dispozici.

V editoru obsahu vyberte text, ze kterého chcete vytvořit hypertextový odkaz, a zvolte Vložit/upravit odkaz. Zadejte vlastnosti pro hypertextový odkaz a vyberte Vložit. Výběrem možnosti Uložit na panelu nástrojů editoru obsahu uložte změny.

Jméno Popis
Adresa URL odkazu Adresa URL pro propojení. Může to být libovolná správně formátovaná adresa URL, a to mimo web i v rámci stejného webu. Je-li součástí webu, může být relativní a je možné ji vyhledávat pomocí příkazu Procházet (nachází se těsně vpravo od pole Adresa URL odkazu).
Procházet Otevře okno pro výběr souboru pro web. Adresa URL pro vybranou stránku nebo soubor se při výběru umístí do pole Adresa URL odkazu. Viz část Použití okna pro výběr souboru.
Plán Určuje, zda se odkaz po výběru otevře ve stejném nebo novém okně prohlížeče. Není-li tato volba nastavena, odkaz se ve výchozím nastavení otevře ve stejném okně.
Název Popisný název hypertextového odkazu. Obvykle se zobrazí, když ukazatel myši setrvá na hypertextovém odkazu.
Vložit, aktualizovat Vytvoří nebo aktualizuje hypertextový odkaz se zadanými vlastnostmi a zavře dialogové okno. Všimněte si, že se změna v editoru obsahu provede až po kliknutí na tlačítko Uložit v panelu nástrojů editoru obsahu.
Storno Zruší všechny provedené změny a zavře dialogové okno.

Vložení obrázku

V editoru obsahu umístěte textový kurzor na místo, kam chcete vložit obrázek, a vyberte možnost Vložit/upravit obrázek. Zadejte vlastnosti pro obrázek a vyberte Vložit. Výběrem možnosti Uložit na panelu nástrojů editoru obsahu uložte změny.

Příkazy a vlastnosti obrázku

Jméno Popis
Adresa URL obrázku Adresa URL obrázku. Může to být libovolná správně formátovaná adresa URL obrázku, a to mimo web i v rámci stejného webu. Doporučuje se, aby byla adresa URL součástí webu. Když je součástí webu, může být relativní a je možné ji vyhledávat pomocí příkazu Procházet (nachází se těsně vpravo od pole Adresa URL obrázku).
Procházet Otevře okno pro výběr souboru pro web. Adresa URL pro vybraný soubor obrázku se při výběru umístí do pole Adresa URL obrázku. Viz část Použití okna pro výběr souboru.
Popis obrázku Určuje atribut alt pro obrázek. Čtou jej programy pro čtení z obrazovky a běžně se zobrazuje, když se obrázek nenačte správně.
Název Popisný název hypertextového odkazu. Obvykle se zobrazí, když ukazatel myši setrvá na obrázku.
Ukázka Poskytuje náhled obrázku, který bude vložen nebo aktualizován.
Vzhled (karta) Poskytuje možnosti pro přepsání skutečných vlastností obrázku, jeho stylu a umístění.
Upřesnit (karta) Poskytuje rozšířené možnosti, které mohou potřebovat podporu šablony stránky.
Vložit, aktualizovat Vytvoří nebo aktualizuje obrázek se zadanými vlastnostmi a zavře dialogové okno. Změna v editoru obsahu se provede až po výběru možnosti Uložit na panelu nástrojů editoru obsahu.
Storno Zruší všechny provedené změny a zavře dialogové okno.

Procházení stránek a souborů pomocí okna pro výběr souboru

Okno pro výběr souboru umožňuje procházení stránek a souborů, které patří do stejného webu. Nové soubory lze také odesílat pomocí okna pro výběr souboru. Okno pro výběr souboru je k dispozici při přidávání odkazů nebo obrázků pomocí editoru obsahu. Okno pro volbu souboru otevřete výběrem ikony, která vypadá jako okno Průzkumníka Windows. Procházejte ke stránce nebo k souboru pomocí levého stromového zobrazení a vyberte požadovanou stránku nebo soubor tím, že na ně dvakrát kliknete v seznamu vpravo.

Nahrání nových souborů

  1. Přejděte do složky, do které chcete soubor nahrát, a vyberte ikonu disku, která na sobě má zelený symbol plus.
  2. V zobrazeném dialogovém okně zvolte Procházet a vyberte soubor k nahrání. Totéž udělejte v dalším poli, chcete-li přidat více než jeden soubor.
  3. Výběrem možnosti OK nahrajte vybrané soubory.

Příkazy okna pro výběr souboru

V následující tabulce jsou další podrobnosti o dostupných tlačítkách. Ta jsou uvedena v pořadí, v jakém se zobrazují na panelu nástrojů.

Jméno Popis
Zpět Přesun do složky, která byla dříve zobrazena.
Znovu načíst Obnovení zobrazení složky.
Vybrat soubor Použití vybrané stránky nebo adresy URL souboru.
Otevřít Zobrazení stránky nebo souboru v novém okně prohlížeče.
Nahrát soubory Otevření dialogového okna pro nahrávání nových souborů. Výběrem možnosti OK ihned nahrajete nové soubory do složky.
Kopírovat, Vyjmout Zakázána
Odebrat Odstraní vybraný soubor. Odebírat lze pouze soubory, nikoli stránky. Stránky by se měly odebírat pomocí tlačítka Odstranit na panelu nástrojů pro publikování obsahu.
Získat informace Zobrazí další informace o vybrané stránce nebo souboru.
Zobrazit náhled Zobrazení souboru a některých informací o něm v malém překryvném okně.
Zobrazit jako ikony Zobrazí obsah složky jako ikony.
Zobrazit jako seznam Zobrazí obsah složky jako tabulku s dalšími podrobnostmi o jednotlivých položkách.
Nápověda Otevře dialogové okno o elFinder: webovém správci souborů.

Viz také

Jak zřídit portál
Seznámení s editorem obsahu portálu
Přizpůsobení obsahu pomocí fragmentů kódu obsahu