Vytvoření jednoduché cesty zákazníka se zasíláním e-mailových zpráv

Když zaujmete potenciální zákazníky, začnou se seznamovat s vaším produktem, vyhodnocovat, jestli uspokojí jejich potřeby, a hledat dobrou nabídku a nakonec uskuteční nákup. Tento proces nazýváme cesta zákazníka. Použijte cesty zákazníka pro vytvoření modelu, který vám pomůže provést členy vybraného marketingového segmentu tímto procesem pomocí automatizovaného zasílání zpráv, interaktivních bodů rozhodování, generování aktivit atd.

Jednoduchá cesta zákazníka může zahrnovat pouhé dva kroky: identifikaci cílového segmentu a vytvoření aktivity zaměřené na členy tohoto segmentu. V následujícím postupu nastavíte jednoduchou cestu zákazníka, která odešle e-mailovou zprávu všem členům cílového segmentu.

Než začnete, budete potřebovat:

 • Segment obsahující kontakty, kterým zašlete e-mail. Váš segment by měl zahrnovat pouze jeden nebo dva fiktivní kontakty s platnými e-mailovými adresami, na které můžete přijímat poštu, jako jste nastavili v části Vytvoření dynamického segmentu.
 • Marketingový e-mail, který je platný a v ostrém provozu. Měli byste být schopni použít zprávu, kterou jste navrhli a publikovali v části Vytvoření marketingového e-mailu a přechod na ostrý provoz.

Při vytváření cesty zákazníka, která provede jednorázové hromadné rozeslání e-mailu, postupujte následovně:

 1. Přejděte na Marketing > Realizace marketingu > Cesty zákazníka. Tím zobrazíte seznam existujících cest zákazníka. Na panelu příkazů vyberte Nový.

  Umístění tlačítka nové cesty

 2. Otevře se stránka Nová cesta zákazníka se zobrazeným dialogovým oknem Výběr šablony cesty zákazníka. Každá šablona poskytuje výchozí bod pro návrh určitého typu cesty zákazníka. Dialogové okno šablony poskytuje nástroje pro hledání, procházení a zobrazování náhledu kolekce šablon. Vyberte Prázdná šablona a poté zvolte Vybrat. Dialogové okno se zavře a vybraná šablona se zkopíruje do nové cesty.

  Dialog šablony cesty zákazníka

 3. Nyní se díváte na návrháře cesty zákazníka, ve kterém sestavíte posloupnost definující jednotlivé kroky cesty. Stejně jako všechny cesty i tato začíná s účastníky, jimiž jsou v tomto případě lidé, které zadáte jako součást segmentu trhu. Přetáhněte dlaždici Skupina segmentů z karty Sada nástrojů na první pozici v posloupnosti.

  Přidejte segment do cesty zákazníka.

 4. Výběrem tlačítka pro rozbalení v pravém dolním rohu nové dlaždice Skupina segmentů zobrazte členské segmenty této skupiny. Právě teď skupina obsahuje pouze jeden, takže ho vyberte.

  Chcete-li zobrazit vnořené dlaždice, rozbalte dlaždici segmentu

 5. Ponechejte vnořený segment vybraný a otevřete kartu Vlastnosti vpravo od plátna. Karta Vlastnosti poskytuje nastavení, která se vztahují na vybranou dlaždici. Pod záhlavím Segment zadejte název segmentu, na který chcete zaměřit kampaň.

  Přiřazení segmentu k dlaždici segmentu

  Tip

  V průběhu cesty zákazníka začnou všechny kontakty na dlaždici Skupina segmentů, poté postoupí o jednu dlaždici vpřed a provedou to, co je v tomto bloku stanoveno, a tak dále ve směru posloupnosti, podobně jako v jednoduché stolní hře. Některé dlaždice pozdrží kontakty po určitou dobu, zatímco jiné provedou příslušnou akci ihned a poté odešlou kontakt k další dlaždici v posloupnosti. Další dlaždice mohou cestu rozdělit podle informací o kontaktu nebo na základě interakcí. Po dobu trvání cesty zákazníka budete moci sledovat, kolik kontaktů čeká v každé dlaždici, společně s několika klíčovými výsledky přidruženými k dlaždici. V tomto jednoduchém příkladu přidáte pouze ještě jednu dlaždici, a to dlaždici E-mail, který odešle e-mailovou zprávu každému kontaktu, který do dlaždice vstoupí.

 6. Přejděte zpět na kartu Sada nástrojů a přetáhněte dlaždici E-mail do prostoru těsně vpravo za dlaždicí Skupina segmentů.

  Přidejte dlaždici e-mailu do cesty zákazníka.

 7. Ponechejte novou dlaždici E-mail vybranou a znovu otevřete kartu Vlastnosti. Pod záhlavím Marketingová e-mailová zpráva zadejte název zprávy, kterou chcete odeslat, například ukázkové e-mailové zprávy, kterou jste vytvořili dříve v části Vytvoření marketingového e-mailu a přechod na ostrý provoz.

  Přiřadit e-mailovou zprávu k dlaždici e-mailu

  Tip

  Všechny segmenty a e-mailové zprávy, na které odkazujete v cestě zákazníka, musí být v ostrém provozu dříve, než budete uvádět do ostrého provozu samotnou cestu zákazníka.

 8. Až dosud jste pracovali na kartě Návrhář. Nyní přejděte na kartu Obecné, na které můžete pojmenovat cestu a nakonfigurovat plán jejího průběhu.

  Zde proveďte následující nastavení:

  • Jméno: Zadejte název cesty zákazníka, podle kterého ji později snadno rozpoznáte. Tento název je pouze pro vnitřní potřebu.
  • Počáteční datum a čas: Zadejte čas, kdy má cesta začít zpracovávat kontakty. Když vyberete pole, poskytne vám navržený výchozí čas.
  • Koncové datum a čas: Zadejte čas, ve kterém má cesta ukončit zpracovávání kontaktů. V tomto okamžiku se zastaví veškeré akce, i když některé kontakty budou ještě uprostřed cesty. Pokud cestu jen testujete, zvolte několik týdnů.
  • Časové pásmo: Vyberte místní časové pásmo (v případě potřeby). Ostatní kalendářní data a časy na stránce se zobrazí podle tohoto pásma.
  • Nastavení obsahu: Zde by již měl být nastaven na výchozí záznam nastavení obsahu nastavený pro vaší instanci. Tato nastavení ovlivní dynamický obsah marketingových e-mailů odesílaných touto cestou (jak je uvedeno v části Vytvoření marketingového e-mailu a přechod na ostrý provoz).

  Obecné nastavení cesty zákazníka

  Tip

  Po dobu spuštění bude cesta neustále zpracovávat nové kontakty, které se připojí k jejímu segmentu, i když se připojí po počátečním datu. Nové kontakty se tedy mohou připojit kdykoli předtím, než nastane koncové datum.

 9. Výběrem tlačítka Uložit na panelu příkazů uložte práci, kterou jste dosud provedli.

 10. Na panelu příkazů vyberte Zkontrolovat chyby a ověřte, jestli cesta zahrnuje veškerý povinný obsah a požadovaná nastavení. Aplikace Dynamics 365 Marketing ji zkontroluje a pak zobrazí výsledky. Pokud byly nalezeny chyby, zobrazí se v horní části okna zpráva a na různých ukazatelích se zobrazí, kde jsou problémy. Pokud je například některá z dlaždic chybně konfigurována, zobrazí se nad příslušnou dlaždicemi počet chyb a podrobnosti o chybě můžete přečíst tak, že vyberete dlaždici a otevřete její kartu Vlastnosti.

  Tlačítko pro Kontrolu chyb a výsledků

  Pokud jste dodrželi uvedený postup a e-mailová zpráva je v ostrém provozu, cesta by měla kontrolou chyb úspěšně projít. V opačném případě si přečtěte chybovou zprávu, vyřešte oznámený problém a znovu proveďte kontrolu. Tyto kroky opakujte, dokud kontrola neproběhne bez chyb.

 11. Cesta je nyní připravena k použití. Pokud ji chcete spustit, publikujte ji výběrem tlačítka Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů.

  Umístění tlačítka Přejít na ostrý provoz

  Aplikace Dynamics 365 Marketing zkopíruje cestu do své e-mailové marketingové služby, která tuto cestu uskuteční zpracováváním kontaktů, prováděním akcí a shromažďováním výsledků po nastavenou dobu trvání cesty. Důvod stavu cesty se změní na V ostrém provozu.

 12. Odeslání vašich zpráv může trvat několik minut, takže počkejte určitou dobu, než dorazí do vaší složky doručené pošty. Jakmile dorazí, otevřete je a načtěte obrázky. Poté můžete přejít zpět do řešení Dynamics 365 Marketing a podívat se, jak cesta probíhá. Karta Návrhář nyní zobrazí informace a výsledky pro jednotlivé dlaždice z posloupnosti. Otevřením karty Přehledy zobrazte podrobnou analýzu.

  Tip

  Mnohé entity v Dynamics 365 Marketing poskytují kartu Přehledy pro analýzu výsledků marketingových iniciativ. Zkuste například otevřít záznam pro e-mailovou zprávu, kterou jste odeslali prostřednictvím této cesty zákazníka, a zkontrolujte zobrazení jejího formuláře kartu Přehledy, jestli neobsahuje ještě další informace.

Viz také

Generování aktivit z cesty zákazníka
Vytvoření interaktivní cesty zákazníka
Používání cest zákazníka k vytváření automatizovaných kampaní
Referenční informace pro dlaždice cest zákazníka
Práce se segmenty