Obsah výkonu prodeje a ziskovosti Power BI

Toto téma popisuje, co je součástí obsahu Microsoft Power BI Prodej a ziskovost. Vysvětluje přístup k sestavám Power BI a poskytuje informace o datovém modelu a entitách, které jsou použity k sestavení obsahu.

Přehled

Obsah Power BI Výkon prodeje a ziskovosti byl vytvořen tak, aby manažeři prodeje mohli monitorovat prodejní klíčové metriky příjmů, hrubého zisku a ziskové marže. Používá prodejní transakční data a poskytuje agregované zobrazení nákupní celopodnikových údajů a rozpis výkonu prodeje podle odběratelů a produktů.

Sestavy zvýrazňují změny v nárůstu výnosů a zisků v průběhu času. Proto lze sestavy používat k upozornění manažerů na pozitivní a negativní trendy výdajů u jednotlivých zákazníků a výrobků. Kromě toho grafy porovnávají výnosy a ziskovost různých produktových kategorií a skupiny zákazníků. Z toho vyplývá, že manažeři pro kategorie a regionální manažeři mohou určovat silné a slabé stránky. Nakonec komplexní sestava vykreslí výnosy jednotlivých zákazníků vs. marže ze zisku. Account manažeři tak mají podložený datový základ, který mohou používat k vyladění prodejních a marketingových snah pro jednotlivé profily zákazníků.

Obsah Výkon prodejů a ziskovosti (Výkon prodejů a ziskovosti) prodejním manažerům umožňuje analyzovat prodejní výsledky následovně:

  • Výnosy, od konce roku (podle skupiny zákazníků a jednotlivých zákazníků, prodejních kategorií a jednotlivých produktů a zeměpisných míst)
  • Změna výnosu, rok od roku (regionů a kategorie prodeje zákazníka)

Ziskovost lze analyzovat následujícími způsoby:

  • Hrubý zisk a zisková marže (podle skupin zákazníků a prodejních kategorií produktů)
  • Změna hrubého zisku, rok od roku
  • Ziskovost zákazníků (podle výnosů versus hrubá marže)

Přístup k obsahu Power BI

Obsah Power BI Výkon prodeje a ziskovosti se zobrazí na stránce Výkon prodeje a ziskovosti (Prodej a marketing > Dotazy a sestavy > Analýza prodejních výsledků > Výkon prodeje a ziskovosti).

Metriky, které jsou součástí obsahu Power BI

Obsah Power BI Výkon prodeje a ziskovosti obsahuje sestavu, která obsahuje sadu metrik. Tyto metriky jsou zobrazována jako grafy, dlaždice a tabulky. Následující tabulka poskytuje přehled vizualizací v obsahu.

Stránka sestavy Grafy Dlaždice
Výnos podle odběratele Top 10 odběratelů podle výnosu Celkový výnos
Celkové výnosy podle skupin zákazníků Meziroční růst výnosů
Průměrný výnos zákazníka podle skupiny odběratelů Hrubá marže
Výnosy a hrubý zisk podle skupiny zákazníků
Výnos podle produktu Výnos a hrubý zisk podle kategorie prodeje Celkový # produktů
Top 10 produktů podle výnosu Celkový počet aktivních produktů a procento z celkového počtu produktů
Celkové výnosy podle kategorie prodeje Počet účtování produktů pro 80 % výnosů
Výnos podle období* Výnos podle měsíce Meziroční růst výnosů
Koncová odchylka výnosu, meziroční Meziroční růst výnosů v %
Celková odchylka prodeje podle oblasti zákazníka
Výnos podle skladového místa Výnosy z prodeje podle města
Meziroční růst výnosů v %
Výnosy z prodeje podle oblasti
Ziskovost zákazníků Hrubá marže vs. výnos podle zákazníka Hrubý zisk, hrubá marže, meziroční růst výnosů
Analýza ziskovosti Výnosy a hrubý zisk podle měsíce
Top 15 zákazníků podle hrubé marže
Hrubý zisk za měsíc, meziroční

* Výnosy v tomto a minulém roce a růst podle kategorie prodeje.

Informace o datovém modelu a entitách

Následující data se používají k naplnění stránek sestavy v obsahu Výkon prodeje a ziskovosti v Power BI. Tato data jsou vyjádřena jako agregační měření, která jsou rozfázována v úložišti entit. Úložiště entit je databáze Microsoft SQL Server, která je optimalizována pro analýzu. Další informace naleznete v tématu Přehled integrace Power BI úložištěm entit.

Souhrnná opatření v tomto obsahu jsou podmnožinou celkových opatření, která byla k dispozici v prodejní datové krychli v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 a AX 2012 R3. Příprava fází agregovaných opatření krychle v úložišti Entity vyžaduje, aby bylo možné je nasadit. Další informace získáte v postupu nastavování agregovaných opatření v úložišti entity v příspěvku v blogu Integrace Power BI s úložištěm entit v aplikaci Dynamics.

Následující klíčová agregovaná opatření jsou k dispozici přímo z entity řádky faktury a slouží jako základ obsahu.

Celek Klíčová opatření agregace Zdroj dat pro Dynamics 365. Pole popis
Řádky faktury Výnosy CustInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) Částka v zúčtovací měně.
Náklady prodaného zboží InventTrans SUMA(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) Součet částky nákladů a oprava.
Částka řádku provize – zúčtovací měna CustInvoiceTrans SUMA(CommissAmountMST) Částka provize v zúčtovací měně.

Následující tabulka zobrazuje, jak se používají klíčová agregovaná opatření v entitě řádku Faktury k vytvoření několika vypočtených hodnot v souboru dat obsahu.

Výměra Výpočet
Hrubý zisk SUM(Výnos – COGS – Provize – (DPH (zahrnutá v částce na řádku faktury dodavatele))
Hrubá marže SUMA(Hrubý zisk / (Výnos – (DPH (zahrnutá v částce na řádku faktury dodavatele)))
Výnosy z minulého roku Výnos za minulý rok = CALCULATE(SUM('Invoice lines'[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date]))

Následující tabulka uvádí klíčové dimenze v prodejní krychli, které se používají jako filtry k rozdělení agregovaných měření, aby bylo možné dosáhnout většího odstupňování a získat hlubší analytický přehled.

Celek Příklady atributů
Zákazníci Skupiny odběratelů, oblasti zákazníka, adresa, průmysl
Produkty Číslo produktu, název produktu, název skupiny zboží
Kategorie prodeje Názvy kategorie prodeje
Právnické osoby Jména právnické osoby
Data Data

Ve výchozím nastavení obsah zobrazuje data pro aktuální kalendářní rok. Můžete však změnit filtr dat v části filtrů sestavy. Můžete také změnit filtr společnosti.