Základy přidělení

Základ přidělení je základem, na kterém nákladové účetnictví přiděluje režijní náklady. Základem přidělení může být množství, jako například použité strojohodiny, spotřebované kilowatthodiny (kWh) nebo obsazená plocha. Základy přidělení se většinou používají k přiřazení režijních nákladů do produkovaných zásob. Například IT oddělení přiděluje své výdaje podle počtu počítačů používaných každým oddělením.

Existují tři typy základů přidělení v nákladovém účetnictví:

 • Základy přidělení členů předdefinovaných dimenzí
 • Základy přidělení hierarchie
 • Základy přidělení vzorce

Základy přidělení členů předdefinovaných dimenzí

Předdefinované základy přidělení člena dimenze jsou vytvářeny automaticky při vytvoření člena dimenze jednoho z následujících typů:

 • Členy statistické dimenze
 • Členy dimenze prvku nákladů

Poznámka

Předdefinované základy přidělení člena dimenze založené na členovi dimenze prvku nákladů zvažují pouze hodnoty od poskytovatele zdroje dat, jako je například hlavní kniha nebo rozpočet.

Příklad 1: Použijte člena dimenze prvku nákladů jako základ přidělení

Tento příklad ukazuje, jak vytvořit pravidlo přidělení nákladů pro přidělení prvku nákladů 10002 (pojištění zaměstnance) k zůstatku zaznamenanému na prvku nákladů 10001 (mzdy). Pravidlo přidělení je definováno na základě poměru platů každého oddělení k celkovým platům. (Je třeba revidovat!).

V hlavní knize je definována účtová osnova následujícím způsobem.

Účtová osnova Hlavní účet popis Typ hlavního účtu
Sdílený 10001 Platy Výdaj
Sdílený 10002 Pojištění zaměstnance Výdaj

Definujte dimenzi prvků nákladů a nakonfigurujte datový konektor. Po dokončení importu dat jsou v nákladovém účetnictví vytvořeny následující položky.

Členy dimenze prvku nákladů

Název dimenze prvku nákladů Prvek nákladů popis Typ
Prvky nákladů 10001 Platy Primární
Prvky nákladů 10002 Pojištění zaměstnance Primární

Základy přidělení členů předdefinovaných dimenzí

Jméno popis Dimenze prvku nákladů
10001 Platy Prvky nákladů
10002 Pojištění zaměstnance Prvky nákladů

Do hlavní knihy byly zaúčtovány následující položky:

 • Položky, které zobrazují hlavní účet platů, pochází z mzdového systému a jsou zaúčtovány do nákladových středisek.
 • Výdaj za pojištění zaměstnance je ručně zaúčtován do výchozího nákladového střediska.
Datum účtování Nákladové středisko popis Hlavní účet popis Částka v zúčtovací měně
01. 03. 2017 CC001 HR 10001 Platy 2 000,00
01. 03. 2017 CC002 FI 10001 Platy 5 000,00
01. 03. 2017 CC003 IT 10001 Platy 3 000,00
01. 03. 2017 CC099 Výchozí nákladové středisko 10002 Pojištění zaměstnance 1 000,00

Po zpracování zdrojových dat hlavní knihy jsou v nákladovém účetnictví vytvořeny následující položky.

Položky nákladů

Objekt nákladů popis Prvek nákladů popis Chování nákladů Částka Datum účtování
CC001 HR 10001 Platy Neklasifikované 2 000,00 01. 03. 2017
CC002 FI 10001 Platy Neklasifikované 5 000,00 01. 03. 2017
CC003 IT 10001 Platy Neklasifikované 3 000,00 01. 03. 2017
CC099 Výchozí nákladové středisko 10002 Pojištění zaměstnance Neklasifikované 1 000,00 01. 03. 2017

V tomto zjednodušeném příkladu je vytvořeno pravidlo přidělení nákladů pro přidělení prvku nákladů 10002 (pojištění zaměstnance) souvisejícího se zůstatkem zaznamenaným na prvku nákladů 10001 (mzdy).

Pravidlo distribuce nákladů

Uzel hierarchie dimenze objektu nákladů Uzel hierarchie dimenze prvku nákladů Chování nákladů Základ přidělení
CC099 10002 Neklasifikované 10001

Provést výpočet režijních nákladů

Poté, co je prvek nákladů 10001 (platy) použit jako základ přidělení, je výsledek výpočtu režijních nákladů následující.

Objekt nákladů popis Hodnota Koeficient přidělení Částka
CC001 HR 2 000 (2 000 ÷ 10 000) × 1 000 200,00
CC002 FI 5 000 (5 000 ÷ 10 000) × 1 000 500.00
CC003 IT 3 000 (3 000 ÷ 10 000) × 1 000 300,00

Deník

Deník Typ deníku Fiskální kalendářní období Rok Období Verze
00001 Deník výpočtu distribuce nákladů Fiskální 2017 Období 1 Výpočet režijních nákladů / 01-02-2017 23:51:00: 00 / Hlavní kniha /2017 / Období 1

Položky deníku pro zůstatek objektu nákladů

Datum účtování Objekt nákladů popis Prvek nákladů popis Chování nákladů Částka
31. 01. 2017 CC099 Výchozí nákladové středisko 10002 Pojištění zaměstnance Neklasifikované 1 000,00

Položky nákladů

Objekt nákladů popis Prvek nákladů popis Chování nákladů Částka Datum účtování
CC099 Výchozí nákladové středisko 10002 Pojištění zaměstnance Neklasifikované -1 000,00 31. 01. 2017
CC001 HR 10002 Pojištění zaměstnance Neklasifikované 200,00 31. 01. 2017
CC002 FI 10002 Pojištění zaměstnance Neklasifikované 500.00 31. 01. 2017
CC099 IT 10002 Pojištění zaměstnance Neklasifikované 300,00 31. 01. 2017

Příklad 2: Použijte člena statistické dimenze prvku nákladů jako základ přidělení

Členy statistické dimenze lze použít jako základ přidělení můžete k definování zásad nebo vykazování nefinanční spotřeby podle objektů nákladů. Můžete ručně vytvořit členy statistické dimenze nebo pomocí nástroje importu/exportu správy dat je importovat ze souboru.

Členy statistické dimenze

Název statistické dimenze Statistický prvek popis Jednotka
Statistické prvky FTE Zaměstnanci na plný úvazek Ea
Statistické prvky Elektrické energie Spotřeba elektřiny kWh

Po uložení člena statistické dimenze se vytvoří odpovídající záznam v předdefinovaném základu přidělení člena dimenze.

Základy přidělení členů předdefinovaných dimenzí

Jméno popis Statistická dimenze prvku
FTE Zaměstnanci na plný úvazek Statistické prvky
Elektrické energie Spotřeba elektřiny Statistické prvky

Statistická měření mohou pocházet z různých zdrojů:

 • Spotřebu elektřiny lze měřit podle metrů, instalovaných na různých místech společnosti.
 • Tabulky obsahují statistická měření. Například tabulka HcmEmployment obsahuje seznam všech zaměstnanců a nákladových středisek, pro která pracují.
Jméno Nákladové středisko popis Typ pracovníka
Zaměstnanec A CC001 HR Zaměstnanec
Zaměstnanec B CC002 FI Zaměstnanec
Zaměstnanec C CC002 FI Zaměstnanec
Zaměstnanec D CC003 IT Zaměstnanec
Zaměstnanec F CC003 IT Zaměstnanec

Poznámka

Všechny tabulky, které obsahují finanční dimenze, lze použít jako zdroje pro statistická měření.

Nákladové účetnictví podporuje kolekci statistických měření pomocí následujících datových připojení:

 • Nástroj importu a exportu správy dat
 • Statistická měření

Načtení statistických měření ze systému vyžaduje šablonu poskytovatele statistických měření. Více informací naleznete v části o šabloně poskytovatele statistického měření. (Bude přidán odkaz, jakmile bude téma napsáno.)

Šablony poskytovatelů statistického měření

Jméno Funkce Zdrojová tabulka Pole součtu Datové pole
FTE Počet HcmEmployment Nelze použít Nelze použít

Po zpracování zdrojových dat statistického měření budou v nákladovém účetnictví vytvořeny následující statistické položky.

Statistické položky

Objekt nákladů popis Datum účtování Člen statistické dimenze popis Hodnota
CC001 HR 31. 01. 2017 FTE Zaměstnanci na plný úvazek 1.00
CC002 FI 31. 01. 2017 FTE Zaměstnanci na plný úvazek 2,00
CC003 IT 31. 01. 2017 FTE Zaměstnanci na plný úvazek 2,00

Následuje příklad pravidla pro rozdělení nákladů, pokud je v něm jako základ přidělení přiřazen předdefinovaný základ přidělení člena dimenze FTE.

Objekt nákladů popis Hodnota Koeficient přidělení
CC001 HR 1.00 (1/5) × částka
CC002 FI 2,00 (2/5) × částka
CC003 IT 2,00 (2/5) × částka

Můžete použít importovanou datovou entitu statistických měření k importu statistických měření do nákladového účetnictví. Můžete také použít nástroj importu a exportu správy dat. V aplikaci Excel je zaznamenána spotřeba elektřiny následujícím způsobem.

Datum účtování Člen dimenze Hodnota Identifikátor zdroje
31. 01. 2017 CC001 2,450.00 Elektrické energie
31. 01. 2017 CC002 4,100.00 Elektrické energie
31. 01. 2017 CC003 15,000.00 Elektrické energie

Po zpracování zdrojových dat statistického měření budou v nákladovém účetnictví vytvořeny následující statistické položky.

Statistické položky

Objekt nákladů Datum účtování Člen statistické dimenze popis Hodnota
CC001 HR 31. 01. 2017 Elektrické energie Spotřeba elektřiny 2,450.00
CC002 FI 31. 01. 2017 Elektrické energie Spotřeba elektřiny 4,100.00
CC003 IT 31. 01. 2017 Elektrické energie Spotřeba elektřiny 15,000.00

Následuje příklad pravidla pro rozdělení nákladů, pokud je v něm jako základ přidělení přiřazen předdefinovaný základ přidělení člena dimenze elektřiny.

Objekt nákladů popis Hodnota Koeficient přidělení
CC001 HR 2,450.00 (2 450 ÷ 21 550) × částka
CC002 FI 4,100.00 (4 100 ÷ 21 550) × částka
CC003 IT 15,000.00 (15 000 ÷ 21 550) × částka

Základy přidělení hierarchie

Nákladoví účetní mohou ručně vytvořit základy přidělení hierarchie použitím uzel hierarchie dimenzí objektů nákladů do existujícího základu přidělení. Tímto způsobem lze omezit rozsah původních předefinovaných základů přidělení členů dimenze. Jeden předefinovaný základ přidělení člena dimenze lze použít k vytvoření několika základů přidělení hierarchie. Rozsahy lze udržovat v hierarchii dimenze objektů nákladů, která je přidružená k základům přidělení hierarchie.

Příklad: Základy přidělení hierarchie, založené na zaměstnancích na plný úvazek v organizaci

Následuje příklad hierarchie dimenzí objektů nákladů, které lze použít k popisu zjednodušené organizace.

Název hierarchie Úroveň uzlu 0 Úroveň uzlu 1 Úroveň uzlu 2 Členy dimenze
Organizace Generální ředitelka CFO FICO CC001
Organizace Generální ředitelka CFO HR CC002
Organizace Generální ředitelka CIO IT CC003

Předdefinovaný základ přidělení člena dimenze FTE, vytvořený v předchozím oddílu, obsahuje následující položky.

Statistické položky

Objekt nákladů popis Datum účtování Člen statistické dimenze popis Hodnota
CC001 HR 31. 01. 2017 FTE Zaměstnanci na plný úvazek 1.00
CC002 FI 31. 01. 2017 FTE Zaměstnanci na plný úvazek 2,00
CC003 IT 31. 01. 2017 FTE Zaměstnanci na plný úvazek 2,00

Náklady musí být rozděleny mezi nákladová střediska, které jsou podřízena vedoucímu finančního oddělení organizace. Je potvrzeno, že správný poměr přidělení je počet zaměstnanců pracujících na plný úvazek podle nákladového střediska.

Základy přidělení hierarchie

Jméno Základ přidělení Hierarchie dimenze objektu nákladů Uzel hierarchie dimenze objektu nákladů
Počet FTE v CFO FTE Organizace CFO

Funkce náhledu vám umožňuje ověřit základ přidělení hierarchie, který je vytvořen, na základě statistických položek v systému.

Podrobnosti základu přidělení

Objekt nákladů popis Hodnota
CC001 HR 1.00
CC002 FI 2,00

Následuje příklad pravidla pro rozdělení nákladů, pokud je v něm jako základ přidělení přiřazen předdefinovaný základ přidělení hierarchie počtu FTE v CFO.

Objekt nákladů popis Hodnota Koeficient přidělení
CC001 HR 1.00 (1/3) × částka
CC002 FI 2,00 (2/3) × částka

Základy přidělení vzorce

Základy přidělení vzorce umožňují definovat rozšířené vzorce k dosažení správného základu přidělení. Základy přidělení vzorce lze vytvořit ručně.

Při vytváření základu přidělení vzorce vyberete, jaká statistická dimenze a dimenze prvků nákladů má být základem pro vzorec. Všechny základy přidělení, které pocházejí z dříve zvolených dimenzí, lze použít v základu přidělení vzorce.

Poznámka

Dříve definované základy přidělení vzorce lze použít k definování nového základu přidělení vzorce.

V koeficientech základů přidělení vzorce vytvoříte alias, který přidružíte buď k základu přidělení nebo konstantě. Aliasy se poté použijí k definování vzorce.

Chcete-li definovat svůj vzorec, můžete použít následující operátory.

Symboly Text
( ) Závorky
< Menší než
> Větší než
+ Dodatek
Odčítání
* Násobení

Tradiční výkazy IF nejsou podporovány. Můžete však vytvořit výkazy a ověřit, zda jsou pravdivé.

Výkaz Ověření Výsledek
a > b TRUE 1
a > b FALSE 0

Příklad 1: Jednoduchý vzorec

Účet za elektřinu se často skládá ze dvou částí:

 • Fixní poplatek za připojení k síti
 • Náklady, které jsou spojeny se spotřebou v kWh

Předdefinovaný základ přidělení člena dimenze elektřiny byl již definován a uchovává tyto hodnoty.

Statistické položky

Objekt nákladů Jméno Datum účtování Člen statistické dimenze popis Hodnota
CC001 HR 31. 01. 2017 Elektrické energie Spotřeba elektřiny 2,450.00
CC002 FI 31. 01. 2017 Elektrické energie Spotřeba elektřiny 4,100.00
CC003 IT 31. 01. 2017 Elektrické energie Spotřeba elektřiny 15,000.00

Pokud musí být nyní fixní poplatek rovnoměrně rozložen na objekty nákladů, které spotřebovávají elektřinu, máte k dispozici dvě možnosti pro přidělení nákladů:

 • Vytvořte nový předdefinovaný základ přidělení, fixní poplatek za elektřinu, a poté použijte statistické měření 1,00 pro každý objekt nákladů, který spotřebovává elektřinu.
 • Vytvořte základ přidělení vzorce, pevný poplatek za elektřinu, který využije výhody předdefinovaného základu přidělení elektřiny, jenž je již v systému definován. Výhodou této možnosti je, že data musí být načtena do nákladového účetnictví pouze pro jednoho člena statistické dimenze elektřiny.

Základ přidělení vzorce

Jméno Dimenze prvku nákladů Statistická dimenze Vzorec
Fixní poplatek za elektřinu Statistické prvky

Než vyplníte pole Vzorec, je nutné určit alias, který má být použit ve vzorci.

Koeficienty základu přidělení vzorce

Alias Konstanta Základ přidělení
a Elektrické energie
b 0,01

Všimněte si, že 0 (nula) není podporována jako konstanta.

Základ přidělení vzorce

Jméno Dimenze prvku nákladů Statistická dimenze Vzorec
Fixní poplatek za elektřinu Statistické prvky a > b

Funkce náhledu vám umožňuje ověřit základ přidělení vzorce, který je vytvořen, na základě statistických položek v systému.

Podrobnosti základu přidělení

Objekt nákladů popis Vzorec Hodnota
CC001 HR 2.450,00 > 0,01 1.00
CC002 FI 4.100,00 > 0,01 1.00
CC003 IT 15.000,00 > 0,01 1.00

Následuje příklad pravidla pro rozdělení nákladů, pokud je v něm jako základ přidělení přiřazen základ přidělení vzorce elektřiny.

Koeficient přidělení velikosti objektů nákladů

Objekt nákladů Jméno Hodnota Koeficient přidělení
CC001 HR 1.00 (1/3) × částka
CC002 FI 1.00 (1/3) × částka
CC003 IT 1.00 (1/3) × částka

Příklad 2: Rozšířený vzorec

V tomto příkladu náklady na elektřinu nemohou pouze odrážet skutečnou spotřebu elektřiny podle kWh. Vedení chce zahrnout motivaci ke snížení spotřeby elektřiny.

Pravidlo Kurz
a <= 10000 kWh 0.75
a > 10000 kWh 1.15

Je vytvořen nový základ přidělení vzorce, spotřeba elektřiny.

Základ přidělení vzorce

Jméno Dimenze prvku nákladů Statistická dimenze Vzorec
Spotřeba elektřiny Statistické prvky

Než vyplníte pole Vzorec, je nutné určit alias, který má být použit ve vzorci.

Koeficienty základu přidělení vzorce

Alias Konstanta Základ přidělení
a Elektrické energie
b 10,000.00
K 0.75
d 1.15

Základ přidělení vzorce

Jméno Dimenze prvku nákladů Statistická dimenze Vzorec
Fixní poplatek za elektřinu Statistické prvky ((a > b) × ((b × c) + (a – b) × d)) + ((a <= b] × a × c)

Funkce náhledu vám umožňuje ověřit základ přidělení vzorce, který je vytvořen, na základě statistických položek v systému.

Podrobnosti základu přidělení

Objekt nákladů Vzorec Hodnota
CC001 HR ((2 450 > 10 000) × ((10 000 × 0,75) + (2 450 – 10 000) × 1,15)) + ((2 450 <= 10 000) × 2 450 × 0,75) 1,837.50
CC002 FI ((4 100 > 10 000) × ((10 000 × 0,75) + (4 100 – 10 000) × 1,15)) + ((4 100 <= 10 000) × 4 100 × 0,75) 3,075.00
CC003 IT ((15 000 > 10 000) × ((15 000 × 0,75) + (15 000 – 10 000) × 1,15)) + ((15 000 <= 10 000) × 15 000 × 0,75) 1,3250.00

Podívejme se podrobněji na vzorec pro CC003 (IT):

((15 000 > 10 000) × ((10 000 × 0,75) + (15 000 – 10 000) × 1,15)) + ((15 000 <= 10 000) × 15 000 × 0,75) = 13 250

(1 × (7 500 + 5 000 × 1,15)) + (0 × 15 000 × 0,75)

1 × 7 500 + 5 750 + 0

Následuje příklad pravidla pro rozdělení nákladů, pokud je v něm jako základ přidělení přiřazen základ přidělení vzorce fixního poplatku za elektřinu.

Objekt nákladů popis Hodnota Koeficient přidělení
CC001 HR 1,837.50 (1 837,50 ÷ 18 162,50) × částka
CC002 FI 3,075.00 (3 075,00 ÷ 18 162,50) × částka
CC003 IT 13,250.00 (13 250 ÷ 18 162,50) × částka