Účty pro zaúčtování pořízení dlouhodobého majetku

V tomto článku je vysvětleno nastavení účtů pro zaúčtování do hlavní knihy pro účely pořizování majetku.

Účty použité pro zaúčtování pořízení dlouhodobého majetku se mohou lišit v závislosti na způsobu pořízení majetku. Na stránce profilů zaúčtování dlouhodobého majetku na kartě Účty hlavní knihy vyberte možnost Pořízení a Oprava pořizovací ceny a nastavte účty dlouhodobého majetku pro zaúčtování do hlavní knihy.

V denících a nákupních objednávkách je účet hlavní knihy obvykle rozvahovým účtem, ve kterém je hodnota pořizovací ceny nového dlouhodobého majetku zaúčtována na stranu Má dáti. Tento účet není v deníku zobrazen a nelze jej nahradit ani v průběhu transakcí.

Protiúčet je také rozvahovým účtem. V hlavním deníku a v deníku dlouhodobého majetku bude tento účet často sloužit jako bankovní účet používaný pro platby za pořízení majetku. Protiúčet je výchozím účtem nabízeným v denících. Je možné jej změnit v deníku na jakýkoli jiný účet z účtové osnovy nebo na účet dodavatele, a to v případě, že byl dlouhodobý majetek zakoupen od dodavatele.

Jsou-li položky Deník faktur nebo Nákupní objednávky v modulu Závazky určeny k pořízení dlouhodobého majetku, bude protiúčet pro transakci dlouhodobého majetku nahrazen účtem dodavatele vybraným pro tuto transakci.

Pro nabytí zaúčtované pomocí Skladového deníku dlouhodobého majetku v modulu Hlavní kniha není dlouhodobý majetek zakoupen z externích zdrojů, ale převeden z vlastních zásob společnosti. Z toho důvodu je protiúčet účtem skladového výdeje pro skladové položky v modulu Správa zásob.

Další informace naleznete v tématu Pořízení majetku pomocí zásobování.