Metody odpisu dlouhodobého majetku pro Českou republiku

Toto téma obsahuje informace o odpisech dlouhodobého majetku pro právnické osoby v České republice.

Odpis dlouhodobého majetku pro požadavky právních předpisů v České republice zahrnuje:

  • Procentuální hodnota odpisu
  • Metody odpisu, které jsou specifické pro Českou republiku

Procenta odpisu a koeficienty

Podle právních předpisů České republiky je dlouhodobý majetek seskupen do odpisových skupin. Pro každou odpisovou skupinu definují právní předpisy specifické hodnoty pro odpisovou sazbu za první rok, odpisovou sazbu za další roky a upravenou pořizovací cenu. Pro splnění právních požadavků v České republice je třeba nastavit různé hodnoty odpisové sazby za první rok, za další roky a za upravenou pořizovací cenu v různých odpisových skupinách. Stránka Odpisové skupiny obsahuje následující volby.

Pole Popis
Počáteční datum Zadejte datum, kdy začne odpisová skupina
Míra odpisu za první rok Zadejte procento odpisu pro běžnou českou odpisovou metodu nebo koeficient odpisu pro zrychlenou českou odpisovou metodu používané v prvním roce odpisování této skupiny.
Odpisová sazba pro další roky Zadejte procento odpisu pro běžnou českou odpisovou metodu nebo koeficient odpisu pro zrychlenou českou odpisovou metodu používané v dalších letech po roce pořízení.
Upravená pořizovací cena Zadejte procento odpisu pro běžnou českou odpisovou metodu nebo koeficient odpisu pro zrychlenou českou odpisovou metodu, rozšířené o úpravu pořizovací ceny. Toto procento nebo koeficient platí od roku úpravy pořizovací ceny. Všechny kladné a záporné úpravy jsou součástí upravené pořizovací ceny.

Odpisové metody specifické pro Českou republiku

Pro uživatele v právnických osobách v České republice existují další odpisové metody. Další pravidla a nastavení se používají ke splnění specifických požadavků účtování dlouhodobého majetku. Podle předpisů České republiky se v České republice používají následující odpisové metody:

  • Rovnoměrně CZ
  • Zrychleně CZ

Další informace o metodách odpisu naleznete v tématu Odpisy dlouhodobého majetku.

Běžná česká metoda odpisování

Běžná česká metoda odpisování vypočítá odpisy s použitím následujícího vzorce:

  • Částka odpisu v prvním roce = Pořizovací hodnota * procento odpisu za první rok
  • Částka odpisu v dalších letech = Pořizovací hodnota * procento odpisu za další roky
  • Částka odpisu po úpravě pořizovací ceny = (Pořizovací hodnota + Úprava pořizovací ceny) * procento odpisu po úpravě pořizovací ceny

Následující příklad ukazuje výpočet běžné české metody odpisu.

Pole Hodnota
Pořizovací hodnota 100 000
Oprava pořizovací ceny 50 000 (ve třetím roce)
Procento odpisu za první rok 14,2 %
Procento odpisu za další roky 28,6 %
Procento odpisu po úpravě pořizovací ceny 25,0 %

Tento příklad ukazuje odpis vypočítaný pomocí běžné české metody odpisu.

Počet roků Výpočet
1 100 000 * 14 2 % = 14 200
2 100 000 * 28,6 % = 28 600
3 150 000 * 25 % = 37 500
4 150 000 * 25 % = 37 500

Zrychlená česká metoda odpisování

Zrychlená česká metoda odpisu používá koeficienty pro výpočet odpisů pomocí následujících vzorců:

  • Částka odpisu v prvním roce = Pořizovací hodnota / koeficient odpisu za první rok
  • Částka odpisu v dalších letech = (2 * Zůstatková účetní hodnota) / (koeficient odpisu za další roky - již odepsaná období)
  • Částka odpisu po úpravě pořizovací ceny = (2 * Zůstatková účetní hodnota) / (koeficient odpisu po úpravě pořizovací ceny – již odepsaná období po určité úpravě pořizovací ceny)

Následující příklad ukazuje výpočet zrychlené české metody odpisu.

Pole Hodnota
Pořizovací hodnota 100 000
Úpravy pořizovací ceny (ve třetím roce) 50 000
Úpravy pořizovací ceny (ve pátém roce) 60 000
Koeficient odpisu za první rok 4
Koeficient odpisu za další roky 5
Koeficient odpisu po úpravě pořizovací ceny 4

Tento příklad ukazuje odpis vypočítaný pomocí zrychlené české metody odpisu.

Počet roků Výpočet
1 100 000 /4 = 25 000
2 (2 * 75 000) / (5 - 1) = 37 500
3 (2 * 87 500) / (4 - 0) = 43 750
4 (2* 43750) / (4 - 1) = 29 167
5 (2* 74583) / (4 - 0) = 37 292
6 (2* 37292) / (4 - 1) = 24 861
7 (2* 12431) / (4 - 2) = 12 430