DPH stornovacího poplatku

Toto téma popisuje obecný postup pro určení přenesení daňové povinnosti (reverse charge) pro DPH u evropských zemí a pro Saúdskou Arábii.

Mechanismus reverse charge znamená přenesení odpovědnosti za účetnictví a vykazování DPH z prodávajícího na kupujícího. Příjemce tedy do výkazu DPH uvádí DPH na výstupu (v roli prodávajícího) i DPH na vstupu (v roli kupujícího).

V některých zemích nebo regionech se tedy mechanismus reverse charge uplatňuje jen na některé druhy zboží nebo služeb a mohou platit další podmínky nebo prahové hodnoty pro částky prodeje. V jiných zemích nebo regionech závisí odpovědnost za placení DPH na statusu dodavatele a kupujícího. Pokud je kupující plátcem DPH, tato skutečnost musí být jasně uvedena na faktuře vydané dodavatelem. Faktura například musí obsahovat výraz „reverse charge“ (přenesení daňové povinnosti) a informace o tom, na co se tento mechanismus vztahuje.

Abyste mohli mechanismus reverse charge použít, je třeba provést následující nastavení.

Nastavit kódy DPH

Doporučujeme používat pro nákupní a prodejní operace samostatné kódy DPH.

Kód DPH u prodeje Vytvořte kód daně z prodeje pro operace prodeje zpětného účtování (Daň > Nepřímé daně > Daň z prodeje > Kódy daně z prodeje).
Kód DPH u nákupu

Vytvořte kladné a záporné kódy DPH pro mechanismus reverse charge VAT pro nákupy (Daň > Nepřímé daně > Daň z prodeje > Kódy daně z prodeje).

  1. Vytvořte kód DPH s kladnou hodnotou.
  2. Vytvořte kód DPH se zápornou hodnotou. Nastavte možnost Povolit záporné procento DPH na Ano. Skupině DPH položek je třeba přiřadit tento záporný kód DPH a pak přiřadit tuto skupinu DPH položkám, kterých se mechanismus reverse charge týká.

Další informace najdete v následující části "Nastavení skupin DPH a skupin DPH položek."

Nastavení skupin DPH a skupin DPH položky

Doporučujeme používat pro nákupní a prodejní operace samostatné skupiny DPH.

Skupiny DPH u prodeje Vytvořte skupinu DPH pro operace prodeje s nastavením reverse charge (Daň > Nepřímé daně > Daň z prodeje > Skupiny daně z prodeje). Na kartě Nastavení přidejte do této skupiny kód DPH pro reverse charge. Zaškrtněte možnosti Osvobozené od daněStornovací poplatek u příslušného kódu.
Skupiny DPH u nákupu Vytvořte skupinu DPH pro operace nákupu s nastavením reverse charge (Daň > Nepřímé daně > Daň z prodeje > Skupiny daně z prodeje). Na kartě Nastavení přidejte do této skupiny kladný a záporný kód DPH. U kódu se zápornou hodnotou zaškrtněte políčko Stornovací poplatek.
Skupiny DPH položky Vytvořte nebo aktualizujte skupinu DPH položky pomocí kódu DPH se zápornou hodnotou (Daň > Nepřímé daně > Daň z prodeje > Skupiny daně z prodeje zboží). Výchozí skupinu DPH položky je třeba přiřadit k produktům a kategoriím, na které se mechanismus reverse charge vztahuje.

Nastavení skupin pro reverse charge

Na stránce Stornovací poplatek – skupiny položek (Daň > Nastavení > DPH > Stornovací poplatek – skupiny položek) je možné definovat skupiny produktů nebo služeb (případně jednotlivé produkty či služby), pro které má mechanismus reverse charge platit. U každé skupiny položek pro reverse charge definujte seznam položek, skupin položek a kategorií pro prodej nebo nákup.

Nastavení pravidel pro reverse charge

Na stránce Pravidla pro stornovací poplatek (Daň > Nastavení > DPH > Pravidla pro stornovací poplatek) je možné definovat pravidla pro účely nákupu a prodeje. Je možné nakonfigurovat sadu pravidel pro platnost mechanismu reverse charge. U každého pravidla je třeba nastavit tato pole:

  • Typ dokumentu – vyberte možnost Nákupní objednávka, Deník faktur dodavatele, Prodejní objednávka, Volná faktura, Deník faktur odběratele a/nebo Faktura dodavatele.
  • Typ země/oblasti partnera – vyberte možnost Domácí, EU nebo Cizí. Pokud lze pravidlo použít pro všechny partnery (bez ohledu na zemi či oblast, kde se adresa nachází), vyberte možnost Vše.
  • Domácí adresa dodání – zaškrtnutím tohoto políčka použijete pravidlo u dodávek ve stejné zemi nebo oblasti. U typů dokumentů Deník faktur dodavateleDeník faktur odběratele nelze toto políčko zaškrtnout.
  • Stornovací poplatek – skupina položek – vyberte skupinu, pro kterou má pravidlo platit.
  • Prahová částka – mechanismus reverse charge se u faktury použije pouze v případě, že hodnota položek nebo služeb ve skupině překročí zde zadanou hodnotu.

Období platnosti pravidla lze také nastavit pomocí polí Datum platnostiDatum vypršení platnosti.

Je také možné určit, zda se má zobrazit oznámení a zda se má a řádek dokumentu aktualizovat podle výchozí skupiny DPH pro reverse charge, pokud bude splněna příslušná podmínka. Existují tyto možnosti:

  • Žádné – řádek dokumentu se neaktualizuje.
  • Výzva – zobrazí se oznámení s potvrzením o použitelnosti mechanismu reverse charge.
  • Nastavit – řádek dokumentu se aktualizuje bez oznámení.

Nastavení výchozích parametrů

Funkci reverse charge VAT aktivujete tak, že na stránce Parametry hlavní knihy na kartě Stornovací poplatek nastavíte možnost Povolit stornovací poplatek na Ano. V polích Nákupní objednávka – skupina DPHProdejní objednávka – skupina DPH vyberte výchozí skupiny DPH. Při splnění podmínky použitelnosti přenesení daňové povinnosti se u řádku nákupní nebo prodejní objednávky aktualizují tyto skupiny DPH.

Reverse charge u prodejní faktury

U prodeje s mechanismem reverse charge prodávající neúčtuje DPH. Místo toho jsou na faktuře uvedeny položky, na které se vztahuje reverse charge, a celková částka DPH pro reverse charge.

Při zaúčtování prodejní faktury s reverse charge mají transakce DPH směr DPH na výstupu a nulové DPH a je zaškrtnuto políčko Stornovací poplatek.

Reverse charge u nákupní faktury

U nákupů s mechanismem reverse charge funguje kupující, který přijímá fakturu s reverse charge, pro účely účetnictví DPH jako kupující i prodávající.

Při zaúčtování nákupní faktury s reverse charge se vytvoří dvě transakce DPH. Jedna transakce má směr DPH na vstupu. Druhá transakce má směr DPH na výstupu a je u ní zaškrtnuto políčko Stornovací poplatek.

Následující snímek obrazovky má jedna transakce směr DPH na vstupu směru a druhá DPH na výstupu.

Zaúčtování DPH