DPH stornovacího poplatku

Toto téma popisuje obecný postup pro určení přenesení daňové povinnosti (reverse charge) pro DPH u evropských zemí.

Mechanismus reverse charge znamená přenesení odpovědnosti za účetnictví a vykazování DPH z prodávajícího na kupujícího. Příjemce tedy do výkazu DPH uvádí DPH na výstupu (v roli prodávajícího) i DPH na vstupu (v roli kupujícího).

Směrnice Evropské unie (EU) umožňují členským státům určit konkrétní adaptaci obecných požadavků v místním prostředí. V některých zemích se tedy mechanismus reverse charge uplatňuje jen na některé druhy zboží nebo služeb a mohou platit další podmínky nebo prahové hodnoty pro částky prodeje. V jiných zemích závisí odpovědnost za placení DPH na statusu dodavatele a kupujícího. Pokud je kupující plátcem DPH, tato skutečnost musí být jasně uvedena na faktuře vydané dodavatelem. Faktura například musí obsahovat výraz „reverse charge“ (přenesení daňové povinnosti) a informace o tom, na co se tento mechanismus vztahuje.

Abyste mohli mechanismus reverse charge použít, je třeba provést následující nastavení.

Nastavení kódů DPH

Doporučujeme používat pro nákupní a prodejní operace samostatné kódy DPH.

Kód DPH u prodeje Vytvořte kód daně z prodeje pro operace prodeje zpětného účtování (Daň > Nepřímé daně > Daň z prodeje > Kódy daně z prodeje).
Kód DPH u nákupu

Vytvořte kladné a záporné kódy DPH pro mechanismus reverse charge VAT pro nákupy (Daň > Nepřímé daně > Daň z prodeje > Kódy daně z prodeje).

  1. Vytvořte kód DPH s kladnou hodnotou.
  2. Vytvořte kód DPH se zápornou hodnotou. Nastavte možnost Povolit záporné procento DPH na Ano. Skupině DPH položek je třeba přiřadit tento záporný kód DPH a pak přiřadit tuto skupinu DPH položkám, kterých se mechanismus reverse charge týká.

Další informace najdete v následující části Nastavení skupin DPH a skupin DPH položek.

Nastavení skupin DPH a skupin DPH položky

Doporučujeme používat pro nákupní a prodejní operace samostatné skupiny DPH.

Skupiny DPH u prodeje Vytvořte skupinu DPH pro operace prodeje s nastavením reverse charge (Daň > Nepřímé daně > Daň z prodeje > Skupiny daně z prodeje). Na kartě Nastavení přidejte do této skupiny kód DPH pro reverse charge. Zaškrtněte možnosti Osvobozené od daně a Stornovací poplatek u příslušného kódu.
Skupiny DPH u nákupu Vytvořte skupinu DPH pro operace nákupu s nastavením reverse charge (Daň > Nepřímé daně > Daň z prodeje > Skupiny daně z prodeje). Na kartě Nastavení přidejte do této skupiny kladný a záporný kód DPH. U kódu se zápornou hodnotou zaškrtněte políčko Stornovací poplatek.
Skupiny DPH položky Vytvořte nebo aktualizujte skupinu DPH položky pomocí kódu DPH se zápornou hodnotou(Daň > Nepřímé daně > Daň z prodeje > Skupiny daně z prodeje zboží). Výchozí skupinu DPH položky je třeba přiřadit k produktům a kategoriím, na které se mechanismus reverse charge vztahuje.

Nastavení skupin pro reverse charge

Na stránce Stornovací poplatek – skupiny položek (Daň > Nastavení > DPH > Stornovací poplatek – skupiny položek) je možné definovat skupiny produktů nebo služeb (případně jednotlivé produkty či služby), pro které má mechanismus reverse charge platit. U každé skupiny položek pro reverse charge definujte seznam položek, skupin položek a kategorií pro prodej nebo nákup.

Nastavení pravidel pro reverse charge

Na stránce Pravidla pro stornovací poplatek (Daň > Nastavení > DPH > Pravidla pro stornovací poplatek) je možné definovat pravidla pro účely nákupu a prodeje. Je možné nakonfigurovat sadu pravidel pro platnost mechanismu reverse charge. U každého pravidla je třeba nastavit tato pole:

  • Typ dokumentu – vyberte možnost Nákupní objednávka, Deník faktur dodavatele, Prodejní objednávka, Volná faktura, Deník faktur odběratele a/nebo Faktura dodavatele.
  • Typ země/oblasti partnera – vyberte možnost Domácí, EU nebo Cizí. Pokud lze pravidlo použít pro všechny partnery (bez ohledu na zemi či oblast, kde se adresa nachází), vyberte možnost Vše.
  • Domácí adresa dodání – zaškrtnutím tohoto políčka použijete pravidlo u dodávek ve stejné zemi nebo oblasti. U typů dokumentů Deník faktur dodavatele a Deník faktur odběratele nelze toto políčko zaškrtnout.
  • Stornovací poplatek – skupina položek – vyberte skupinu, pro kterou má pravidlo platit.
  • Prahová částka – mechanismus reverse charge se u faktury použije pouze v případě, že hodnota položek nebo služeb ve skupině překročí zde zadanou hodnotu.

Období platnosti pravidla lze nastavit pomocí polí Datum platnosti a Datum vypršení platnosti.

Je také možné určit, zda se má zobrazit oznámení a zda se má a řádek dokumentu aktualizovat podle výchozí skupiny DPH pro reverse charge, pokud bude splněna příslušná podmínka. Existují tyto možnosti:

  • Žádné – řádek dokumentu se neaktualizuje.
  • Výzva – zobrazí se oznámení s potvrzením o použitelnosti mechanismu reverse charge.
  • Nastavit – řádek dokumentu se aktualizuje bez oznámení.

Nastavení výchozích parametrů

Funkci aktivujete tak, že na stránce Parametry hlavní knihy na kartě Stornovací poplatek nastavíte možnost Povolit stornovací poplatek na Ano. V polích Nákupní objednávka – skupina DPH a Prodejní objednávka – skupina DPH vyberte výchozí skupiny DPH. Při splnění podmínky použitelnosti přenesení daňové povinnosti se u řádku nákupní nebo prodejní objednávky aktualizují tyto skupiny DPH.

Reverse charge u prodejní faktury

U prodeje s mechanismem reverse charge prodávající neúčtuje DPH. Místo toho jsou na faktuře uvedeny položky, na které se vztahuje reverse charge, a celková částka DPH pro reverse charge.

Při zaúčtování prodejní faktury s reverse charge mají transakce DPH směr DPH na výstupu a nulové DPH a je zaškrtnuto políčko Stornovací poplatek.

Reverse charge u nákupní faktury

U nákupů s mechanismem reverse charge funguje kupující, který přijímá fakturu s reverse charge, pro účely účetnictví DPH jako kupující i prodávající.

Při zaúčtování nákupní faktury s reverse charge se vytvoří dvě transakce DPH. Jedna transakce má směr DPH na vstupu. Druhá transakce má směr DPH na výstupu a je u ní zaškrtnuto políčko Stornovací poplatek.