Návrhář receptur

Toto téma vysvětluje, jak pomocí návrháře receptur analyzovat a udržovat receptury ve stromovém zobrazení.

Při otevření stránky Návrhář receptur ze stránky Uvolněné produkty se ve stromové struktuře v levém podokně zobrazuje seznam vedlejších produktů a hierarchie látek pro uvolněný produkt. Struktura je odvozena z hierarchie receptur, které jsou aktivní a schválené pro vybranou položku a její látky, výchozího objednacího místa položky a skutečného data.

Po kliknutí na možnost Nastavení můžete vybrat různé konfigurace a určit, které informace mají být zobrazeny ve stromu.

Kliknutím na tlačítko Filtr změňte počáteční výběr v zobrazení. Nastavením principu zobrazení na možnost Vybrané/Aktivní nebo Vybrané můžete vybrat jednotlivé verze receptury nebo postupu pro použití v zobrazení. Můžete vybrat neschválené a neaktivní verze receptury pro účely zobrazení či správy v návrháři receptur.

Poznámka

Otevřete-li Návrhář receptur ze stránky seznamu Kusovníky, nezobrazí se informace o postupu. Výběr verze postupu nebo receptury se v současnosti vztahuje na všechny instance návrháře receptur.

V následujících částech najdete popis funkcí, které jsou k dispozici na různých kartách návrháře.

Analýza struktury receptury pomocí modulu Návrhář receptur

Návrhář receptur má dvě části:

 • Stromové zobrazení struktury receptury.
 • Oddíl podrobností zobrazující podrobnosti o vybraných datech. Při výběru uzlu ve stromovém zobrazení se pevné záložky v části Podrobnosti aktualizují na základě daného uzlu:
  • Podrobnosti řádku receptury – zobrazí podrobnosti o řádku receptury, který je vybrán ve stromovém zobrazení.
  • Data položky – zobrazí podrobnosti hlavní položky nebo položky, která se používá ve vybraném uzlu. Můžete kliknout na Upravit uvolněný produkt a upravit vybranou položku.
  • Receptura – zobrazí záhlaví receptury, která souvisí s vybraným uzlem.
  • Postup – zobrazí záhlaví postupu, který souvisí s vybraným uzlem.
  • Operace postupu – zobrazuje přehled operací daného postupu. Pokud je vybrán řádek kusovníku, který je přiřazen k určité operaci, operace je označena jako Komponenta potřebná v operacích.

Výběr receptury a postupu

Filtr, který je použit pro recepturu a postup, se zobrazí v záhlaví návrháře receptury. Filtr lze změnit pomocí dialogového okna Filtr. Pole tohoto dialogového pole jsou popsána v následující tabulce.

Pole Popis
Dimenze produktu Pokud je vybraný hotový produkt základním produktem, můžete u hlavního výběru definovat aktivní dimenze produktu. Pokud otevřete návrhář receptury pro produkt, který není základní, v dialogovém okně Filtr nebude možné vybrat žádné dimenze produktu.

Pracoviště Změní pracoviště, pro které se zobrazuje strom látek. Výchozí pracoviště je výchozím skladovým pracovištěm dokončené položky.
Pravidlo zobrazení

Vybere princip zobrazení verze, který se vztahuje na aktuální strukturu receptury a na aktuální postup:

 • Je-li pro princip nastavena hodnota Aktivní nebo Vybrané/Aktivní, zobrazí se verze receptury nebo postupu pro toto datum.
 • Je-li pro princip nastavena hodnota Vybrané/Aktivní nebo Vybrané, můžete vybrat verzi receptury nebo verzi postupu kliknutím na položky Receptura > Verze receptury nebo Postup > Verze postupu.
Datum verze Zadejte datum verze pro recepturu a postup. Pomocí verze lze určit verzi receptury, která má být použita pro určité datum, a to podle dat verze v nastavení verze receptury.
Od množství Filtrovat verze můžete výběrem konkrétního množství "od". Pokud nastavíte nějakou hodnotu, může dojít k výběru jiné verze postupu a receptury.
Zobrazit pouze platné Pokud zaškrtnete toto políčko, budou ve struktuře stromu zobrazeny pouze řádky receptury s platnými daty. Dvojitým kliknutím nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na řádek receptury můžete otevřít stránku Upravit řádek receptury, kde můžete vidět data platnosti pro daný řádek receptury.

Použijete-li návrhář receptur ke kontrole nebo úpravě receptur, které se skládají z jedné nebo více úrovní fiktivních položek, pak postup, který je přidružen k nejvyšší položce, obvykle zahrnuje celou hierarchii receptur. Pro zjednodušení přehledu můžete uzamknout postup nejvyšší úrovně v zobrazení kliknutím na tlačítko Zobrazení > Uzamknout postup. Postup můžete odemknout kliknutím na položky Zobrazení > Odemknout postup.

Přidání a úprava receptur a řádků receptur

Pomocí funkcí Řádky receptury nebo Receptura můžete upravit řádky receptur nebo receptury samotné. Když vyberete uzel ze stromu, typ uzlu určí, které z funkcí budou k dispozici.

Funkce popis Typ a podmínky uzlu
Řádky kusovníku > Upravit Zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete upravit atributy řádku receptury. Tato funkce je k dispozici, pokud je vybrán uzel řádku receptury.
Řádky kusovníku > Odstranit Odstraní z vybrané receptury řádek receptury. Tato funkce je dostupná, když je vybrán uzel řádku receptury a receptura není uzamčena pro úpravy.
Řádky kusovníku > Přidat před řádek Zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat variantu produktu k zahrnutí před vybraným řádkem receptury. Tato funkce je k dispozici, pokud je vybrán uzel řádku receptury.
Řádky kusovníku > Přidat do kusovníku komponent Zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat variantu produktu k zahrnutí na konci vybrané receptury. Tato funkce je k dispozici, pokud má vybraný uzel zvolenou recepturu. Pokud tato funkce není dostupná, pro vybranou variantu položky možná chybí verze receptury. V takovém případě lze kliknutím na položky Receptura > Vytvořit verzi vytvořit chybějící verzi pro vybraný uzel.
Řádky kusovníku > Přidat za řádek Zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete vybrat variantu produktu k zahrnutí za vybraným řádkem receptury. Tato funkce je k dispozici, pokud je vybrán uzel řádku receptury.
Receptura > Vytvořit verzi Vytvoří novou recepturu nebo verzi receptury pro variantu produktu vybraného uzlu. Tato funkce je k dispozici, pokud je vybraný uzel řádku receptury spojen s položkou, která má typ výroby Kusovník nebo Receptura.
Receptura > Výpočet Otevře dialogové okno, ve kterém můžete provést výpočet nákladů nebo prodejní ceny pro vybranou variantu produktu. Tato funkce je k dispozici, pokud vybraný uzel souvisí s verzí receptury.
Receptura > Zkontrolovat Ověří a zkontroluje vybranou recepturu. Tato funkce je k dispozici, pokud vybraný uzel souvisí s verzí receptury.

Konfigurace stromového zobrazení

Kliknutím na tlačítko Nastavení můžete upravit informace zobrazené ve stromovém zobrazení návrháře receptur.

Skupina polí popis
Kusovník Pomocí zaškrtávacích políček vyberte kritéria, která se zobrazí ve stromové struktuře. V modulu Návrhář receptur jsou vybraná kritéria zobrazena v dolní části obou tabulek.
Postup Pomocí zaškrtávacích políček vyberte kritéria, která se zobrazí pro postupy.